Sędziego Trybunału Konstytucyjnego wiąże tylko Konstytucja.


Od czasów studiów nie słyszałem nic bardziej niemądrego, jak sugestia, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest bezwzględnie związany ustawą. Dziwią słowa Pani prof. Genowefy Grabowskiej, która kategorycznie stwierdziła, że nie jest możliwe zignorowanie ostatniej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pani profesor nadto poinformowała, że „sędziowie doskonale znają zasadę dura lex, sed lex”. Więcej, według Pani profesor „dopóki zatem Trybunał nie zmieni wyrokiem noweli obwiązuje ona także Trybunał w całości. Żadna osoba, nawet prezes TK, nie ma prawa decydować jaki przepis jest niekonstytucyjny, i że nie wiąże.”. Trzeba zatem zadać pytanie. A co z art. 195 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? 

Prawnik - manipulant.

Wciąż ciężko jest mi się przyzwyczaić do manipulowania faktami, zwłaszcza jeśli czyni się tak, aby osiągnąć konkretny cel np., aby zdyskredytować jakiś podmiot albo jakąś instytucję. Nie mogę zaakceptować, jeśli w taki sposób działa polityk będący np. adwokatem. Co więcej, takie karygodne postępowanie występuje również w rozgrywce przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, a dokładniej przeciwko sędziom tej instytucji.

Strony nie zawierają ugody, choć z opinii biegłego wynika rozwiązanie sprawy.

Klasyczna sprawa o odszkodowanie odpowiadające kosztom naprawy pojazdu uszkodzonego. Od razu wiadomo, że spór będzie się koncentrował wokół ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonego samochodu. Każda ze stron procesu dysponuje nawet swoimi ekspertyzami, które oczywiście są rozbieżne. Obie strony, co również zrozumiałe, wnoszą o powołanie biegłego sądowego. Czy wydana opinia może w ogóle skłonić strony do zawarcia ugody? Co zrobić, aby tak się stało?

"Niezwłocznie" czyli natychmiast.

Ostatnio furorę robi pojęcie „niezwłocznie” na określenie czasu, w jakim powinien być opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Znowu pojawiają się nic nieznaczące liczby, jak 7, czy 14 na oznaczenie dni, które mogą upłynąć, aby nadal zasadnie twierdzić, że zachowano termin publikacji wyroku. Do tej ogólnej debaty dołączyła również Pani Premier, która uznała, że Sąd Najwyższy przyjął, iż może chodzić np. o 14 dni. Konsekwencją takiego błędnego myślenia jest to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 grudnia jeszcze poczeka na swój moment publikacji. 

Dopuszczenie dowodu z zeznań świadka na posiedzeniu niejawnym. Wyczekiwana nowela.

Nie budzi wątpliwości, że dowód z zeznań świadka czy przesłuchania stron procesu jest niezwykle ważny. Nie mogę jednak zrozumieć dlaczego takie dowody nadal muszą być dopuszczane wyłącznie na rozprawie. Co ciekawe, tak istotny dowód, jak dowód z opinii biegłego sądowego może być dopuszczony również na posiedzeniu niejawnym, co zdecydowanie usprawnia postępowanie. Dlaczego nie ma analogicznego rozwiązania w stosunku do dowodów osobowych.

Trybunał Konstytucyjny rozdaje karty.


Po ostatnich dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego wiem jedno. Mamy bez wątpienia trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie mogą jednak pełnić swoich funkcji, gdyż nie zostali zaprzysiężeni. Wiele osób podkreśla, że tylko Prezydent może uzdrowić sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdyż od jego decyzji zależy to czy wybrani sędziowie będą mogli pełnić swoje funkcje. W mojej jednak ocenie, z uwagi na to, że władze wykonawcza i ustawodawcza wyzbyły się wszystkich środków perswazji, to Trybunał Konstytucyjny będzie rozdawał karty. Uzasadnienie tego stanowiska jest bardzo proste.

Wzór ugody sądowej oraz wzór postanowienia o umorzeniu postępowania.


Poniżej prezentuję bardzo prościutki wzór ugody sądowej w sprawie o spełnienie świadczenia pieniężnego. Jest w nim wszystko co potrzeba, aby zakończyć spór istniejący między stronami procesu. Uniwersalna ugoda, która się sprawdzi w 90% spraw cywilnych. Tylko tyle i aż tyle.

Wierność Konstytucji?

Myślałem, że orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie wniesie niczego nowego, zwłaszcza że brak było odniesienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo się jednak myliłem. W orędziu tym padły bardzo ważne słowa, które chyba należałoby wziąć pod uwagę.

‎Sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybiera tylko Sejm‬.

Trybunał Konstytucyjny dobitnie uzasadnił, że nie budzi wątpliwości to, iż osoba wybrana przez Sejm jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Żaden inny podmiot, w tym Prezydent, nie uczestniczy w procedurze wyboru sędziów TK.
Odebranie ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, które powinno nastąpić niezwłocznie, jest obowiązkiem Prezydenta RP. Zwłoka z przyjęciem ślubowania nie może nawet dotyczyć samej wątpliwości co do zgody ustawy z Konstytucją.

Copa Polonia


Jak już było wiadomo wszystko co "najpiękniejsze" dzieje się w nocy. Nie mam jednak na myśli Bożego Narodzenia. Ostatnio przekonaliśmy się, że i świt, przynajmniej w Polsce, może być wyjątkowy, zaskakujący, kontrowersyjny i "uroczy" w swojej prostocie.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez bezprawne zachowanie.

Dużo się mówi na temat kryzysu konstytucyjnego z punktu widzenia relacji: Sejm i Prezydent a Trybunał Konstytucyjny. Mało się mówi, jakie to może mieć znaczenie dla wizerunku Sejmu oraz polityków. Zupełnie natomiast pomija się to, jak odbierają tę sytuację wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. W takiej sytuacji pojawia się niekiedy również pytanie o ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec prawidłowo wybranych sędziów. 

Apel sędziów Apelacji Szczecińskiej.

Zgromadzenie Ogólne sędziów wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w podstawy ustroju naszego Państwa. Zwrócono się jednocześnie z wyjątkowym apelem zarówno do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatorów.

Nauka prawa wspiera Trybunał Konstytucyjny.


Odnośnie kryzysu konstytucyjnego warto przywołać stanowisko tak ważnej instytucji, jaką jest Komitet Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk, który w dniu 26 listopada 2015 roku podjął uchwałę nr 1/2015 w sprawie naruszenia Konstytucji. To bardzo mocny i stanowczy głos, który jest niezwykle potrzebny, zwłaszcza że w całym tym sporze uczestniczą również pracownicy naukowi. 

Koncepcja czynności konwencjonalnej kluczem do anulowania wyboru sędziów Trybunału?


Tylko wydaje się, że podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, miało swoje uzasadnienie w koncepcji czynności konwencjonalnej. Zanim jednak spróbuję wniknąć w koncepcję wykorzystaną przez pomysłodawców spornych uchwał, chciałbym od razu zauważyć, że w uzasadnieniu tych uchwał powoływano się na poglądy zawarte m.in. w monografii, której współautorką jest obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też, poczekanie na decyzję Trybunału Konstytucyjnego co do zgodności nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym z ustawą zasadniczą, byłoby bardzo wskazane.

Wykuwanie pozycji Trybunału Konstytucyjnego.


Sejm poprzedniej kadencji, a dokładniej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, podjął uchwały o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którym nie umożliwiono złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej. Poprzedniej nocy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji przyjął uchwały w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej tych uchwał. Co ciekawe, nie były to uchwały o uchyleniu poprzednich uchwał, ani o stwierdzeniu ich nieważności. Więcej, poseł sprawozdawca oświadczył, że dzięki tym uchwałom doszło do konwalidacji wcześniejszych uchwał o wyborze sędziów. Czy rzeczywiście?

Wyznaczenie terminu rozprawy samodzielną decyzją przewodniczącego.

Wyznaczenie rozprawy.

Choć już samo wyznaczenie terminu rozprawy, z uwagi na przeładowanie sądów, wywołuje niekiedy uczucie ulgi, to jednak zdarzają się zastrzeżenia co do wyboru daty. W związku z tym pojawiają się wnioski o zmianę terminu rozprawy na bardziej dogodny dla pełnomocnika czy strony procesu. Niestety, ale taki wniosek w większości przypadków nie może być uwzględniony i to pomimo dobrej woli sędziego, w którą - mam nadzieję - nie wszyscy zwątpili. 

Wybrano już sędziów Trybunału Konstytucyjnego!

Prezydent podpisał ustawę PiS o TK

Zakończył się proces nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i jednocześnie zaczął się proces nad Trybunałem Konstytucyjnym. Na myśl przychodzą słowa wygłoszone – w trakcie słynnego procesu politycznego – przez jednego z oskarżonych: 
„Panowie sędziowie, przewód sądowy się skończył. Siedziałem tutaj w tym kącie i obserwowałem. Przesunęli się świadkowie. Przesunęła się Polska rządząca i Polska rządzona. Jeśli Panowie przypatrzą się uważnie tym ludziom rządzącym – to ocena nie wypadnie pomyślnie. Horoskopy na przyszłość nie będą wesołe. Mam prawo zwrócić na to uwagę, gdyż nie chodzi o mnie, o oskarżonych, ale chodzi o dobro państwa”

Sędziowie wylosowani z pojemnika są lepsi?

Zdjęcie użytkownika Pozywam.


Czy tylko sędziowie "wylosowani" z pojemnika są gwarancją niezależności i niezawisłości? Niestety, ale trzeba postawiać takie pytanie, skoro w wywiadzie udzielonym w dniu 16.11.2015 roku dla TVP.INFO Pan Minister Sprawiedliwości poinformował, że chciałby aby sędzia był wybierany w trybie losowania, aby nikt nie miał wpływu na wybór sędziego.  

Déjà Vu?


I stało się. Chciałoby się rzec, że nie daleko spadło jabłko od jabłoni. Jak inaczej wytłumaczyć sytuację, w której znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Od 7 listopada 2015 roku ten konstytucyjny organ nie ma trzech sędziów, tj. Panów Marka Kotlinowskiego, Wojciecha Hermelińskiego i Pani Marii Gintowt – Jankowicz, którym kadencje zakończyły się 6 listopada. Pomimo tego, że trzech nowych sędziów Trybunału, tj. Panowie Roman Hauser, Andrzej Jakubecki oraz Krzysztof Ślebzak, zostali już wybrani na te stanowiska uchwałami Sejmu RP w dniu 8 października 2015 r., nie mogą rozpocząć sprawowania swoich funkcji, gdyż nie umożliwiono im nawet złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej.

Wzór postanowienia o przekazaniu sprawy o zawezwanie do próby ugodowej.


Pełnomocnicy nagminnie składają wnioski o zawezwanie do próby ugodowej do sądu, w okręgu którego ma miejsce zamieszkania wnioskodawca. Jest to raczej podyktowane wygodą wnioskodawcy, który w przeciwnym razie musiałby jechać do sądu właściwości ogólnej pozwanego. Takie działanie świadczyć też może o nieszczerej chęci zawarcia ugody. Z tego choćby względu nie ma żadnych podstaw do tego, aby utrudniać życie przeciwnikowi. Poniżej prezentuję prosty wzór postanowienia o przekazaniu takiej sprawy. 

Prokura łączna mieszana jest dopuszczalna.


Warto nawiązać do wydanej przez Sąd Najwyższy w dniu 30.01.2015r. uchwały w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. III CZP 34/14 w myśl której "​niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu". Chodzi przede wszystkim o przywołanie kilku tez z uzasadnienia tej ważnej uchwały.  

Sąd właściwy w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej.


Nie ma chyba adwokata, czy radcy prawnego, któremu nie zdarzyło się złożyć wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Wielu z nich składa takie wnioski do sądu niewłaściwego. Są tacy, którzy z całą pewnością robią to celowo. Zapewne jest to podyktowane zwykłym wygodnictwem, choć wytrawny prawnik woli powiedzieć, że to "pragmatyka".

Ryzykowne przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej bez udziału stron procesu.


Sąd powinien rzetelnie i wnikliwie przesłuchać świadka. Należy tak czynić zarówno wtedy, gdy świadek jest przesłuchiwany przez sąd rozpoznający sprawę, jak i wtedy gdy świadek jest przesłuchiwany w trybie pomocy sądowej przez sąd wezwany. Nie zmienia to jednak faktu, że strona procesu, a zwłaszcza pełnomocnik powinien pojawić się na rozprawie przed sądem wyznaczonym do wykonania odezwy. Niektórzy złośliwie mówią, że za to pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie. 

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.


Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Prawnik nie może być celebrytą ?


Pamiętam jeden z tych "lekkich" porannych programów telewizyjnych, w którym występował prawnik często pojawiający się w środkach masowego przekazu. Okazuje się, że wielu prawników niezbyt dobrze odbiera tego typu aktywność swoich kolegów po fachu. Najczęściej spotykanym zarzutem pod adresem takiej osoby jest stwierdzenie, że to niegodne prawnika. 

Dwukrotne odroczenie ogłoszenia wyroku skutkuje brakiem ogłoszenia wyroku?

Można dwukrotnie odroczyć ogłoszenie wyroku.

Czyż tytuł posta nie jest piękny? Nie wiadomo o co chodzi? Tylko na pierwszy rzut okna. Sąd Najwyższy miał zastanowić się nad tym, jakie są ewentualne skutki dwukrotnego odroczenia ogłoszenia wyroku. Temat ciekawy, który był już poruszany na blogu. O ile jednak samo rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego mnie nie zaskoczyło, o tyle dziwić może pytanie do niego skierowane. 

Eksmisja lokatora tylko po uprzednim prawidłowym wezwaniu do zapłaty zaległości.

Eksmisja z lokalu - studium przypadku

Opróżnienie lokalu zajmowanego przez lokatora może się odbyć jedynie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.), które nie są zawsze przestrzegane. Najczęstszą przyczyną uzasadniającą opróżnienie lokalu jest zaleganie z płatnością czynszu. Niekiedy zapomina się o najważniejszym, tj. o tym, aby najpierw prawidłowo wezwać lokatora do zapłaty zaległości. Ma to kluczowe znaczenie dla zasadności eksmisji. 

Ugoda sądowa - najlepsze rozwiązanie.

Ugoda lepsza, niż adwokat

Nieraz mi mówiono, zaraz po zawarciu ugody, że sędzia to musi być zadowolony, bo nie będzie musiał pisać uzasadnienia. Choć ani sędzia, ani sąd nie są stronami zawieranej ugody, to nie da się ukryć, że zawarcie ugody cieszy też sędziego. Chciałbym jednak napisać o tym, że ugoda sądowa przynosi wiele korzyści dla samych stron procesu. To jest najważniejsze. 

Dowodem nie jest oświadczenie zawierające spostrzeżenia osoby.


Strony procesu bardzo często wnioskują o dopuszczenie dowodu z dokumentu zawierającego spostrzeżenia jakiejś osoby. Równie często sądy dopuszczają dowód z tego typu dokumentu, choć zasadniczo dowód taki jest niedopuszczalny. Warto o tym pamiętać, bo w wielu sprawach cała linia obrony opiera się na takich właśnie dowodach. 

Wstąpienie w stosunek najmu homoseksualnego partnera pozostającego we wspólnym pożyciu z najemcą.


Wydawało się, że kwestia ta została już jednoznacznie rozstrzygnięta. Okazuje się jednak, że wyrok wydany przez sąd rejonowy zgodnie z tezą wyrażoną w uchwale Sądu Najwyższego może budzić zdziwienie. Warto zatem przywołać stanowisko i argumenty przemawiające za dopuszczalnością wstąpienia w stosunek najmu przez homoseksualnego partnera, który pozostawał we wspólnym pożyciu z najemcą. 

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.


Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.

Odezwa sądowa (pomoc sądowa) - relikt PRL.

#pozywam

Nie tak dawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące pomocy sądowej, tj. przepisy regulujące kwestie związane z przesłuchaniem osób mieszkających w pewnym oddaleniu od sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zasadniczo wykorzystano jednak stare przepisy, choć wszystko zdaje się wskazywać na to, że teraźniejszość wymaga innych rozwiązań. 

Artykuł 132 k.p.c. a nieudolna interwencja uboczna.

studium przypadku

Jakże byłem zdziwiony, gdy radca prawny, działający w imieniu interwenienta ubocznego, kilkakrotnie składał pismo procesowe, które za każdym razem trzeba było zwrócić ze względów formalnych. Pełnomocnik nie złożył skutecznie ani jednego pisma procesowego, aż do zakończenia procesu. Skutki tego były opłakane zarówno dla interwenienta ubocznego, jak i pozwanego. 

Pełnomocnik procesowy tylko przez 75 dni, czyli "radosna" twórczość ustawodawcy.

Nowelizacja art. 87 KPC

O tym w jaki sposób działa nasz ustawodawca można się przekonać z nowelizacji art. 87 kodeksu postępowania cywilnego. W październiku tego roku wchodzi w życie nowela, dzięki której babcia strony procesu będzie mogła być pełnomocnikiem procesowym. Jednakże kolejna nowelizacja tego przepisu, już z dniem 1 stycznia 2016 roku pozbawia babcię tego uprawnienia. Bez względu na to czy ta druga nowela była zamierzona czy też nie, wyszło koszmarnie. 

W czasie składania przyrzeczenia sędzia karnista stoi, zaś cywilista siedzi.


Swego czasu pisałem na temat sprzeczności przepisu regulaminu urzędowania sądów powszechnych z przepisem kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zachowania sędziego w czasie odbierania przyrzeczenia od świadka. Okazało się, że choć przepis regulaminu dostosowano do kodeksu postępowania cywilnego, to jednak nie zmieniono odpowiedniego przepisu kodeksu postępowania karnego. Dlaczego tak się stało? Być może jest to pierwszy dowód na to, że ustawodawca chce lepiej traktować sędziów cywilistów, niż karnistów. 

Polityk będący adwokatem może kłamać ?

Prawnik kłamie.

Od dłuższego już czasu zastanawia mnie dlaczego przyzwalamy na to, aby polityk będący jednocześnie adwokatem najzwyczajniej manipulował faktami. Czy adwokat, radca prawny, który jednocześnie jest politykiem i np. pełni funkcję posła, czy senatora może wprowadzać świadomie opinię publiczną w błąd ?


Artykuł 594 k.s.h. - charakter prawny zachowań członków zarządu.


W dniu 27 sierpnia 2015 roku Sąd Najwyższy podjął bardzo ciekawą uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 62/15, która dotyczy interpretacji przepisu będącego przykładem - delikatnie pisząc - nieprecyzyjności ustawodawcy. Zapytano Sąd Najwyższy "jaki jest charakter prawny przepisu art. 594 k.s.h., a w szczególności czy wśród znamion strony podmiotowej czynów opisanych w tym przepisie znajduje się wina". Nadto, zwrócono się do Sądu Najwyższego, aby - w razie odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie - również odpowiedział "czy czyn ten można popełnić nieumyślnie"


Wzór zarządzenia o włączeniu weksla do akt sprawy po zakończeniu postępowania.


Jak to już zostało omówione na blogu, nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje możliwość włączenia weksla do akt sprawy po zakończeniu postępowania. Warto zatem zaproponować wzór zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie włączenia weksla do akt sprawy. W trakcie jego przygotowywania pojawiły się pewne wątpliwości, które wynikają stąd, że nie wiadomo dokładnie, jak interpretować przepisu regulaminu.

Niedbalstwo prawników w zakresie ochrony danych może ich duże kosztować.


Po ostatnich doniesieniach prasowych okazuje się, że zabezpieczenie danych kancelarii prawniczych powinno być na najwyższym poziomie. Jeśli prawdą jest, że niemal całą bazę danych jednej z największych firm prawniczych w Polsce wykradł jakiś wredny haker, to co dopiero można zrobić z danymi mniejszych kancelarii prawniczych. Ciekawe jak i czy w ogóle dane gromadzone przez kancelarie prawnicze są zabezpieczone.

Jajko czy kura ? Nowa odsłona sporu: Adwokaci kontra Radcy prawni.

Poradnik: "Przychodzi uczeń do prawnika"
fot. fragment rysunku z poradnika "Przychodzi uczeń do prawnika"

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości opracowano dla młodzieży poradnik pod tytułem: "Przychodzi uczeń do prawnika". Jak się okazało, poradnik został przygotowany przez radców prawnych, którzy "nieco" uprzywilejowują zawód radcy prawnego i to kosztem zawodu adwokata. I się zaczęło. Naczelna Rada Adwokacka z tego powodu odkopała toporek wojenny. Ale czy nie ma jednak trochę racji ?

Weksel - nowe przepisy.

Nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych zawiera kilka regulacji dotyczących weksli, a dokładniej postępowania z wekslami, które strona procesu złożyła do akt sprawy. Nowością jest, możliwość zwrotu weksla powodowi po zakończeniu postępowania nakazowego. Czy to jest dobre rozwiązanie ?

Wzrost cen w czasie promocji ?


Przekonałem się ostatnio na własnej skórze o tym, że ceny nie tylko spadają, ale również rosną. Nie zdawałem sobie jednak sprawy z tego, że sprzedawcy działają, aż tak nieporadnie. Po raz kolejny się okazało, że niemal wszyscy jesteśmy konsumentami. Warto o tym pamiętać i być ostrożnym. 

Bułgarskie podróbki.


Zauważyłem, że Bułgarzy mają chyba o wiele większy problem z przestrzeganiem praw autorskich, niż Polacy. Wyjście na miasto obfituje w wiele ciekawych spostrzeżeń. Wydaje się, iż w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, występuje pewnego rodzaju przyzwolenie na naruszanie praw autorskich. Szokujące jest to, jak w jednym ze sklepów sprzedawca zaprezentował swój asortyment.

Wyśmiewanie "nieudanych" fragmentów uzasadnień wyroków.


Zauważyłem, że coraz częściej na różnych forach internetowych, czy na facebook'u zamieszcza się fragmenty uzasadnień wyroków, czy postanowień, których jedynym celem jest obśmianie autora takiego uzasadnienia. Czy to jest dopuszczalna forma krytyki ? Mam wątpliwości. Zastanawia mnie jednak coś innego. Czy takie zachowanie przystoi adwokatowi, czy radcy prawnemu. 

Naruszenie dóbr osobistych osoby, która dopuściła się zdrady małżeńskiej.

fot. zrzut ze strony internetowej ashleymadison.com

Świat obiegła straszna wiadomość. Hakerzy, a być może haktywiści ujawnili dane milionów, a właściwie kilkudziesięciu milionów osób, z czego około 75% to prawdopodobnie mężczyźni, dopuszczających się zdrady małżeńskiej. Czy takie osoby mają prawo do ochrony ? Zdradzający ? 

Mdlejącemu świadkowi na sali rozpraw nikt wody nie poda?

Świadek bez wody w sądzie.

Przesłuchiwałem świadka w czasie upału. Choć było to dawno, to analogiczna sytuacja teoretycznie mogłaby wystąpił również i teraz, zwłaszcza że okrutne upały nie odpuszczają. Świadkowi mówiło się ciężko. Było faktycznie gorąco i duszno. Wyczuwało się u niego zmęczenie zaproponowałem, aby usiadł. Ponieważ niewiele to pomogło, zarządziłem przerwę, aby świadek mógł odsapnąć. Po przerwie przesłuchiwanie trwało nadal, więc świadek poprosił o wodę. I co można było zrobić ?

Currenda, czyli program "nowocześnie utrudniający życie sędziom".


Od dawna chciałem napisać na temat komputerowego systemu "Currenda", który przez jego autorów został szumnie dookreślony, jako "Efektywne prowadzenie spraw i zarządzanie Sądem Rejonowym". Gdybym miał napisać krótko, co ja osobiście sądzę o tym systemie, to bym napisał, że jest całkowicie nieprzydatny dla mnie, jako sędziego prowadzącego sprawy cywilne. To system który nie tylko nie ułatwia życia sędziom, ale wręcz przysparza im dodatkowej i bezsensownej pracy.

Należy przestrzegać przepisów o właściwości miejscowej.

Nie ma co ukrywać, że do napisania tego tekstu skłonił mnie pogląd wyrażony przez prawnika, który dał wyraźnie do zrozumienia, że świadomie nie przestrzega przepisów o właściwości miejscowej sądu. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że taki pogląd może być dość powszechnie akceptowany, to jednak trudno jest mi zaakceptować publiczne pochwalanie takiego postępowania, zwłaszcza jeśli pochodzi to od zawodowego pełnomocnika. Naprawdę nie ma powodów do dumy, jeśli się nie przestrzega przepisów prawa. Nie ma co się usprawiedliwiać ani interesem mocodawcy, ani nawet tym, że mocodawca wyraża na to zgodę. Można nawet postawić pytanie czy to jest etyczne ?

Roszczenie przedawnione, a pełnomocnik powoda podtrzymuje żądanie.

Bardzo często zdarzają się sprawy, w których pozwany podnosi zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem. Jednakże niezwykle rzadko w takiej sytuacji powód reaguje cofnięciem pozwu. Co więcej, zdarza się i tak, że powód nie tylko podtrzymuje żądanie pozwu, ale również popiera wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Czy to jest rozsądne ?

E-mail, jako dowód w sprawie cywilnej.

Wydruk mail jako dowód

Niemal każdy wie co to jest mail. Niemal każdy wie, jak posługiwać się pocztą elektroniczną. Choćby z tego względu nie można uwierzyć, że tak wiele problemów nastręcza przeprowadzanie dowodu z mail'a. 


Lynk spełnia wymóg zawierania umów w lokalu przedsiębiorstwa ?

Zastanowiło mnie to w jaki sposób firma tworząca aplikację, której istotą winno być zawieranie umów na odległość zamierza spełnić wymóg zawierania umowy w lokalu swojego przedsiębiorstwa. Wydaje się to raczej niemożliwe. Lynk podjął się takiej próby.

Franszyza integralna


Innym terminem związanym z ubezpieczeniami jest franszyza integralna, która nazywana jest także względną bądź warunkową. Tego terminu, choć to się zdarza, nie można mylić z omówioną już franszyzą redukcyjną. 

Bez uzgodnienia ceny, nie ma zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

koszt najmu pojazdu zastępczego

Nie budzi wątpliwości to, że w razie kolizji drogowej można domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odpowiadającego kwocie najmu pojazdu zastępczego przez osobę poszkodowaną tym wypadkiem. Taka jest zasada. Zarówno poszkodowany wypadkiem, jak i wynajmujący pojazd zastępczy nie mogą zapominać o tym, że muszą się rzeczywiście umówić za jaką cenę dojdzie do najmu tego pojazdu.

Lynk to polski Uber? Wykonuje przewóz osób?

Na polskim rynku usług transportowych pojawił się nowy podmiot, tj. Lynk sp. z o.o. w Gdyni, która - choć na razie działa regionalnie - to już jest przyrównywana do amerykańskiego potentata, czyli firmy Uber. Nowy gracz przedstawia się, jako firma która opracowała swój model biznesowy po konsultacji z prawnikami. Próbowałem ustalić co robi ta firma oraz w jakim stopniu model biznesowy jest zbieżny z zakresem działania określonym w regulaminie firmy Lynk.

Franszyza redukcyjna


Każdy kto chce uczestniczyć w obrocie prawnym, zwłaszcza jeśli zamierza udzielać porad prawnych, musi znać wiele terminów prawnych i prawniczych. Nie jest jednak niczym nadzwyczajnym to, że należy również znać wiele terminów pozaprawnych, które funkcjonują w obrocie prawnym. Do takich pojęć, instytucji niewątpliwie należy "franszyza redukcyjna". Pamiętam przypadek, gdy zawodowy pełnomocnik musiał wypłacić odszkodowanie swemu klientowi, gdyż nie wiedział co oznacza ten termin. 

Firmy wynajmujące pojazdy zastępcze na ścieżce wojennej z ubezpieczycielami.


Trudno zliczyć ile rozpoznałem spraw wytoczonych ubezpieczycielom przez osoby domagające się zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego. W ciągu kilku lat było ich setki. Zdziwiło mnie, dlaczego tego zagadnienia jeszcze nie poruszyłem. Ciekawe jest to, że choć żadna tego typu sprawa już nie zaskakuje, to jednak nadal trwają zażarte spory o każdą złotówkę między firmami wynajmującymi pojazdy zastępcze a zakładami ubezpieczeń. Smutne jest to, że coraz częściej się zdarza, iż żądający odszkodowania naprawdę kombinują. 

Artykuł 196 k.p.c. - wstąpienie do sprawy w charakterze powoda tylko w ściśle określonym terminie.

Przekształcenia podmiotowe.

Niekiedy okazuje się, że powód składający pozew przeciwko określonej osobie nie jest w ogóle uprawniony do tego, aby tę osobę pozywać, tzn. nie posiada legitymacji czynnej. Dotychczasowy powód postanowił to naprawić i zawnioskował, aby sąd zawiadomił o toczącym się procesie osobę, która powinna być powodem. Pomimo tego, że sąd wysłał zawiadomienie, a osoba zawiadomiona złożyła wniosek o wstąpienie do toczącego się procesu, to i tak, ze względów formalnych, powództwo zostało oddalone. 

Naruszenie dóbr osobistych dłużniczki pytaniem: "Czy Pani jeszcze żyje?"


Pewnego dnia prowadziłem typową sprawę o zapłatę. Pozwaną była Pani w podeszłym wieku, która miała chyba ukończone 80 lat. Z tego co pamiętam, to powódka żądała zwrotu udzielonej pożyczki. Zanim udzieliłem głosu stronom procesu, pozwana płaczliwym, załamującym się głosem wykrzyczała, że już nie może wytrzymać z tą firmą windykacyjną, której przedstawiciel codziennie do niej dzwoni i pyta: "Czy Pani jeszcze żyje ?"

Odroczenie ogłoszenia wyroku po raz drugi może być uzasadnione.

Odroczenie publikacji wyroku.

Ile razy można odroczyć ogłoszenie wyroku: jednokrotnie, dwukrotnie a może wielokrotnie ? Takie retoryczne pytania zadawały strony procesu zniecierpliwione tym, że sąd na kolejnych terminach - pomimo zamknięcia przewodu sądowego - nie ogłaszał wyroku, tylko informował o odroczeniu publikacji na kolejny termin. Taka sytuacja - niestety, ale trzeba to przyznać - mogła trwać tygodniami. Czy teraz coś takiego miałoby swoją podstawę prawną ?

Wizerunek sądu ucierpi z powodu kontradyktoryjnego procesu karnego.

Zasada kontradyktoryjności

Właśnie weszła w życie wyjątkowa nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Zainteresowały mnie wypowiedzi sugerujące, że wprowadzenie do procesu karnego zasady kontradyktoryjności poprawi wizerunek sądu. Obawiam się, że będzie zupełnie inaczej, tj. mniej więcej tak, jak to ma miejsce na gruncie procesu cywilnego, w którym sama zasada kontradyktoryjności ani nie przyspieszyła postępowania ani nie poprawiła wizerunku sądu. Postawię wręcz tezę, że odpowiedzialnością za ewentualne uniewinnienie osoby, uznanej uprzednio "winną" przez społeczeństwo, zostanie obarczony sąd karny.

Kserokopia dokumentu nie jest dowodem.

Kserokopia to nie dowód

Ilość dokumentów składanych do sądów przy okazji niemal każdej sprawy cywilnej jest ogromna. Nie jest tajemnicą, że dokumenty są składane przez strony procesu lub ich pełnomocników zasadniczo w jednym celu, tj. aby zostały wykorzystane, jako dowody w sprawie. Niestety niezwykle często okazuje się, że te dokumenty nie mają żadnej mocy dowodowej i to wyłącznie ze względów formalnych. Równie dobrze można by było je wyrzucić do koszta. 

#TunezjaNieJadęTam

Tunezja nie jadę tam

Choć od wielu już lat interesuje mnie ten kierunek podróży. Obawiam się jednak, że w najbliższym czasie nie pojadę do Tunezji. Na pewno nie teraz. Dlaczego ?

Los sędziego rozpoznającego sprawę "Amber Gold" liczącej około 6.400.000 stron.

Nie mogłem się powstrzymać, aby nie wspomnieć o tym, że właśnie do gdańskiego sądu, który na wiele miesięcy a może i lat będzie prawdziwym "Amber Court" (jantarowym sądem) - trafił akt oskarżenia w sprawie "Amber Gold". Jeśli o mnie chodzi to najbardziej zainteresowało mnie to, że akta tej sprawy zostały przywiezione do sądu ciężarówką. Tak, ciężarówką. Przywieziono 200 kartonów, czyli 16.000 tomów akt, tj. 3.200.000 kart, a zatem 6.400.000 stron. Nie ukrywam, robi wrażenie. Jednakże, zaraz potem pomyślałem: "biedny sędzia sprawozdawca". Ile dobrych książek można by było przeczytać. Może nie mam racji ?

Ktoś musi ponieść konsekwencje?

Sąd i pręgierz

Ku mojemu zaskoczeniu akcja protestacyjna - przynajmniej na razie - okazała się skuteczna, jeśli uznać, że jej celem było samo zainteresowanie resortu sytuacją pracowników wymiaru sprawiedliwości. Najciekawsze jest jednak to, że konsekwencje mogą ponieść ci, którzy w akcji protestacyjnej nie uczestniczyli. Dziwne ? 

Motorowodne Mistrzostwa Europy - Myślibórz 2015

#MotorowodneMistrzostwa

W dniach 13 - 14 czerwca 2015 roku w Myśliborzu, przy słonecznej, choć wiecznej pogodzie, odbyły się Motorowodne Mistrzostwa Europy klasy O-175 i O-500. Każdy, kto tego dnia przyjechał do Myśliborza, od razu usłyszał charakterystyczny dla sportów motorowych warkot, który roznosił się po całym jeziorze. Być może w Myśliborzu odrodzi się zamiłowanie do sportów wodnych ? Kto wie.