Wzór ugody sądowej oraz wzór postanowienia o umorzeniu postępowania.


Poniżej prezentuję bardzo prościutki wzór ugody sądowej w sprawie o spełnienie świadczenia pieniężnego. Jest w nim wszystko co potrzeba, aby zakończyć spór istniejący między stronami procesu. Uniwersalna ugoda, która się sprawdzi w 90% spraw cywilnych. Tylko tyle i aż tyle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt I C 1230/15

                                                     PROTOKÓŁ   ROZPRAWY

[...]

                                                         UGODA   SĄDOWA

1. Dla wyczerpania roszczeń objętych niniejszym postępowaniem pozwany Jerzy Kowalski zobowiązuje się zapłacić powodowi Markowi Markiewiczowi kwotę 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 roku wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności tej kwoty;

2.     Powód wyraża zgodę na powyższe warunki. 

3.     Strony procesu zgodnie oświadczają, że niniejszą ugodę zawierają dobrowolnie, co potwierdzają podpisami.                             za powoda                                                             za pozwanego

[...]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ugoda w protokole rozprawy

Warto odnotować, że treść ugody zostaje wciągnięta do protokołu rozprawy, w trakcie której ugoda była zawarta. Dobrze będzie, jeśli sąd odnotuje w protokole rozprawy, jakie były propozycje ugodowe stron procesu.

Po sporządzeniu ugody zawsze odczytuję jej treść. Strony mogą w tym momencie zgłosić swoje uwagi do treści ugody i  nanieść zmiany. Jeśli treść ugody zostanie zaakceptowana, wówczas warto dokończyć protokół rozprawy, a następnie należy go wydrukować i przedłożyć stronom do podpisu. Następnie strony podpisują ugodę, zaś sąd wydaje na rozprawie postanowienie o umorzeniu postępowania, którego wzór prezentuję poniżej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sygn. akt I C 1230/15
                                                    POSTANOWIENIE
                                                                                                         Dnia 31.07.2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia, Wydział I Cywilny
w składzie:  Przewodniczący SSR Michał Lubicz

                    Protokolant Monika Malinowska
po rozpoznaniu w dniu 31.07.2015 roku
na rozprawie
sprawy z powództwa Marka Markiewicza
przeciwko pozwanemu Jerzemu Kowalskiemu
o zapłatę 12000 zł

1. umarza postępowanie w sprawie;
2. zwraca powodowi kwotę 300 (trzystu) złotych.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienie

Wydając postanowienie o umorzeniu postępowania, sąd jednocześnie zwraca stronie powodowej połowę opłaty sądowej od pozwu. Jest to niewątpliwie zaleta zawarcia ugody sądowej.

Przedmiotowe postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Podlega ono zaskarżeniu zażaleniem. Takie postanowienia bardzo rzadko są zaskarżane. W mojej sprawie tylko raz wniesiono zażalenie, jednak sąd wyższej instancji utrzymał postanowienie w mocy.

Warto przypomnieć, że klauzulę wykonalności nadaje się na ugodę, a nie na postanowienie o umorzeniu postępowania.

1 komentarz:

  1. Czy w ramach postepowania sadowego w ugodzie warunkiem zniesienia wspołwłasnosci moze byc wpis do hipoteki jako zabezpieczenie spłaty?

    OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.