Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.


Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świadek: Monika Krawiec
                zam. ................ 
                tel.    ................
                mail: ................


Dotyczy sprawy o sygn. akt I C 1000/15 

Wniosek 
o złożenie zeznań w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania świadka


           Ja niżej podpisana Monika Krawiec zwracam się z prośbą o umożliwienie mi złożenia zeznań  w sprawie o sygn. akt I C 1000/15 w sądzie właściwym dla mojego miejsca zamieszkania. 

           Prośbą swą motywuję tym, że Sąd, w którym mam złożyć zeznania znajduje się około 230 km od mojego stałego miejsca zamieszkania, w którym koncentruje się nie tylko moje życie zawodowe, ale i osobiste. Stawiennictwo przed Sądem wzywającym będzie stanowiło dla mnie poważny problem. Mając na uwadze godzinę rozpoczęcia rozprawy będę musiała wziąć dwa dni zwolnienia z pracy. Poza tym, co stanowi najpoważniejszy kłopot, jestem matką samotnie wychowującą małoletnie dziecko i nie mam realnej możliwości znalezienia opieki dla mojego dziecka na dwa dni.

       W związku z powyższym, proszę o zrozumienie mojej sytuacji i umożliwienie mi złożenia zeznań przed Sądem właściwym dla mojego miejsca zamieszkania.                                                                                                            Z poważaniem,
                                                                                                            Monika Krawiec

Załącznik:
- kserokopia legitymacji szkolnej dziecka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Możliwość przesłuchania w sądzie właściwym dla zamieszkania świadka

Nie ulega wątpliwości, że wskazana odległość daje sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy możliwość przesłuchania świadka w drodze pomocy sądowej, tj. przed sądem właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Choć Sąd nie ma obowiązku uwzględnić prośby świadka, to jednak zazwyczaj sąd taką prośbę będzie honorował.

Warto przypomnieć, że świadek powinien od razu, jak tylko zostanie wezwany, zwrócić się z taką prośbą. W przeciwnym razie może się narazić na karę grzywny za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę. Poza tym, taki wniosek pozwoli sądowi na wezwanie innej osoby w miejsce tej, która nie może się stawić na rozprawę. Być może sąd odwoła rozprawę i wyznaczy inną.

Dane kontaktowe

Dobrze by było, gdy świadek podał we wniosku swój numer telefonu lub e'mail. Dzięki temu, nawet jeśli wniosek wpłynie późno, będzie można poinformować świadka telefonicznie o uwzględnieniu wniosku. Zdecydowanie ułatwi to komunikację na linii: sąd - świadek.

Zwięźle i zgodnie z prawdą

Okoliczności uzasadniające wniosek muszą odpowiadać prawdzie. Sędzia może zweryfikować podane okoliczności, choć w takich sytuacjach należy się raczej kierować dobrą wiarą. Nigdy jednak nic nie wiadomo.

Zdarzają się sytuacje, gdy - zainteresowana przebiegiem procesu - strona procesu, która chce jakoś zdyskredytować świadka, podaje informacje świadczące o tym, że świadek świadomie wprowadzał sąd w błąd. Pamiętam sytuację, gdy się okazywało, że świadek miał kilka miejsc zamieszkania, ale w danym miesiącu wolał być przesłuchany z dala od sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Skutek był taki, że sąd wezwany zwrócił odezwę z informacją, że świadek ma jednak miejsce zamieszkania w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy.

Zawsze można swój wniosek uzasadnić jakimś dokumentem, który uwiarygodni przytoczone okoliczności.

Nie motać

Przy okazji chciałbym zasugerować, aby pełnomocnicy dobrze sprawdzali miejsca zamieszkania powoływanych przez siebie świadków.

Nie jest rzadkością wnioskowanie o przesłuchanie świadków przed sądem ich miejsca zamieszkania już w pozwie albo odpowiedzi na pozew. Przodują w tym pełnomocnicy, tj. autorzy tych pism procesowych. Dochodzi jednak niekiedy do absurdalnych sytuacji, w których sąd właściwy do rozpoznania sprawy wysyła odezwę do sądu miejsca zamieszkania świadka zgodnie z wnioskiem pełnomocnika, zaś sąd wezwany zwraca odezwę informując, że otrzymał pismo od świadka, z którego wynika, że świadek mieszka w okręgu sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Tak np. było w sprawie, w której do przesłuchania byli pracownicy firmy ubezpieczeniowej mającej siedzibę w Warszawie.

Lepiej dokładnie sprawdzić adresy.

Świadek jest ważny

Ponownie użyję górnolotnych wyrazów i wspomnę o tym, że ważny jest każdy świadek. Zamiast kombinować, jak uniknąć przesłuchania, lepiej złożyć wniosek o przesłuchanie w innym miejscu.

Każda nieobecność wydłuża proces. Z tego powodu strony procesu muszą czekać na rozwiązanie sporu dłużej. Trzeba zatem poważnie podejść do tego zagadnienia i ułatwić złożenie zeznań. 

2 komentarze:

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.