Dwunastomiesięczne wakacje dla Ministra Sprawiedliwości.


Obszerną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4.07.2019r. postanowiono m.in. do art. 5 k.p.c. dodać § 2 w brzmieniu następującym: "Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pouczeń, których udzielania na piśmie wymaga kodeks, mając na względzie konieczność zapewnienia komunikatywności przekazu." Choć nowe regulacje już weszły w życie, to wzorów pouczeń, jak nie było tak nie ma.