Dwunastomiesięczne wakacje dla Ministra Sprawiedliwości.


Obszerną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4.07.2019r. postanowiono m.in. do art. 5 k.p.c. dodać § 2 w brzmieniu następującym: "Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pouczeń, których udzielania na piśmie wymaga kodeks, mając na względzie konieczność zapewnienia komunikatywności przekazu." Choć nowe regulacje już weszły w życie, to wzorów pouczeń, jak nie było tak nie ma.  


Z całą pewnością nikogo nie trzeba przekonywać, że właściwe pouczenie stron procesu jest niezwykle istotne z punktu widzenia gwarancji procesowych. Co więcej, przywołana wyżej nowelizacja podnosi rangę pouczeń, skoro w § 4 art. 4584 k.p.c. - który ma zastosowanie w odniesieniu do postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych – przewiduje: 
„Stronę, której nie udzielono pouczeń […] uważa się za pozbawioną możności obrony swych praw, chyba że nieudzielenie pouczeń nie miało wpływu na zachowanie tej strony w toku postępowania.” 

Niestety jednak, ale wiążących wzorów pouczeń jeszcze nie przygotowano. Więcej, przywołany na wstępie przepis akurat nie wszedł jeszcze w życie. 

Sytuacja jest o tyle dziwna i nieuzasadniona, gdyż zdecydowana większość przepisów weszła w życie zaledwie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Wiele przepisów weszło w życie nawet po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Tylko jeden przepis ma, aż dwunastomiesięczne vacatio legis. Tylko jeden. Jest to najdłuższe vacatio legis przewidziane wśród przepisów intertemporalnych tej ustawy. Chodzi właśnie o obowiązek opracowania wzorów pouczeń. Może uczyniono tak dlatego, bo obowiązkiem tym obarczono Ministra Sprawiedliwości. 

Jest to sytuacja niebywała. Nowelizacja, która była przygotowywana kilka lat, jest nie tylko bardzo obszerna, ale wprowadza wiele nowych instytucji. Przewidziano bardzo krótkie vacatio legis, zwłaszcza jeśli się zważy, jak obszerna i gruntowana jest to nowelizacja. Jednakże tak się akurat złożyło, że na samo opracowanie wzorów pouczeń przeznaczono 12 miesięcy. Na realizację jednego obowiązku Ministrowi Sprawiedliwości udzielono dwunastomiesięcznej zwłoki, choć właśnie wzory pouczeń powinny być już gotowe w momencie wejścia pierwszych przepisów w życie, zwłaszcza że od właściwych pouczeń może zależeć ważność postępowania. 

Prawda jest tak. Łatwo mobilizować innych, gorzej siebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.