Treść oświadczenia majątkowego sędziów – kłopotliwa sprzeczność.


Analizując poszczególne przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych sędziów można zauważyć, że ustawodawca nieco zmodyfikował oświadczenie majątkowe, które ma obowiązek złożyć sędzia. Problem polega jednak na tym, że nie zostały zmienione przepisy określające wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym. Chodzi mianowicie o pouczenie o odpowiedzialności za podanie nieprawdy, które zostało inaczej określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, niż to widniejące na wzorze formularza oświadczenia majątkowego, które zwykle wypełniają sędziowie. 

Kadencję Prezydenta Rzeczypospolitej będzie można skrócić ustawą zwykłą.


Rzecz nieprawdopodobna. Ale - tak czysto teoretycznie - może pojawić się projekt ustawy skracającej kadencję Prezydenta Rzeczypospolitej. Czyżby faktycznie kadencja konstytucyjnego organu państwa, którego czas trwania został precyzyjnie określony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może być skrócona ustawą zwykłą? Okazuje się, że wszystko - przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia i w obecnej sytuacji - jest możliwe. 

Gra w rzutki.


Regularnie pojawiają się informacje o kaście sędziowskiej, która ponoć nawet w trakcie konferencji naukowej przeciwstawia się reformie sądownictwa. Pewnego rodzaju nowością medialną jest "Top 10 postępowań dyscyplinarnych sędziów". Pojawiła się informacja o zmierzchu tzw. "korporacji" sędziowskiej. Zapewne pojawią się też publikacje, z których będzie wynikał bardziej obiektywny obraz sądownictwa. Być może ktoś odważy się stanąć w obronie sędziów, ale jednocześnie zaznaczając, że tak jak w każdym środowisku są i czarne owce. Co to w ogóle jest?

Ważność wyboru Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.


Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie ważności wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 2 marca 2017 r. Stanowi to odpowiedź na wystąpienie grupy 50 posłów do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie przepisów, na podstawie których powołano pierwszą prezes Sągu Najwyższego.