Treść oświadczenia majątkowego sędziów – kłopotliwa sprzeczność.


Analizując poszczególne przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych sędziów można zauważyć, że ustawodawca nieco zmodyfikował oświadczenie majątkowe, które ma obowiązek złożyć sędzia. Problem polega jednak na tym, że nie zostały zmienione przepisy określające wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym. Chodzi mianowicie o pouczenie o odpowiedzialności za podanie nieprawdy, które zostało inaczej określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, niż to widniejące na wzorze formularza oświadczenia majątkowego, które zwykle wypełniają sędziowie. 


Klauzula w treści formularza

Należy zauważyć, że to ustawa o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. w artykule 11 przewiduje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym m.in. sędziów. 

Na podstawie tej delegacji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w swym rozporządzeniu o działalności gospodarczej i o stanie majątkowym z dnia 4 lipca 2011 r. faktycznie określił wzór takiego formularza o stanie majątkowym, który to wzór znalazł się w załączniku nr 3. 

Na końcu tego wzoru, określonego w przywołanym załączniku, znajduje się następujące pouczenie:

„Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.”

W tym miejscu warto zauważyć, że nie ma odrębnego wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym dla sędziów. Nadto, Prezydent nie określił nowego wzoru formularza i to pomimo tego, że doszło do zmiany w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Klauzula w USP

Z dniem 6 stycznia 2017 roku artykuł 87 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ma dodatkowo § 9, z którego wynika, że oświadczenie majątkowe, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zaś składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. 

W przedmiotowym paragrafie wskazano również, że „klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Tym samym, sędziowie powinni podpisać się pod klauzulą o innej treści, niż ta wynikająca ze wzoru formularza oświadczenia majątkowego. Nie powinno budzić wątpliwości, że przywołane wyżej zastrzeżenie powinno się znaleźć w wypełnianym przez sędziego oświadczeniu majątkowym. Pojawia się jednak pytanie, czy ta klauzula zastępuje tę określoną we wzorze formularza, tym bardziej, że nie są one identyczne. 

Pierwsza klauzula dotyczy pouczenia o tym, że grozi kara pozbawienia wolności. Z kolei klauzula, o której mowa w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych sugeruje, że chodzi o jakąkolwiek odpowiedzialnością za złożenie fałszywego oświadczenia. Poza tym, w tym drugim przypadku wspomniana klauzula zastępuje jedynie pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Natomiast sędziowie składający takie oświadczenie nie są pouczani przez żaden organ. 

Propozycja rozwiązania

Co zatem zrobić? Choć różnice w przywołanych pouczeniach nie są znaczne, to myślę, że najbezpieczniej byłoby do obecnego wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym, po prostu dopisać klauzulę z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Tak trochę na zasadzie, lepiej więcej, niż mniej. Po co później uzupełniać oświadczenie. Być może w przyszłym roku ta nieścisłość zostanie usunięta poprzez wydanie przez Prezydenta nowego wzoru formularza.

1 komentarz:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua đồng hồ amazon vận chuyển ship hàng từ mỹ về việt nam giá rẻ uy tín cùng với kinh nghiệm mua hàng trên amazon hay dịch vụ gửi hàng đi mỹ giá rẻ của dịch vụ mua hàng trên ebay ship về VN.

    OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.