Kupiłeś wierzytelność, którą chcesz wyegzekwować? Udowodnij, że jesteś wierzycielem (cesjonariuszem).


Trudno zliczyć sprawy przegrane przez różnych wierzycieli tylko dlatego, że nie potrafili wykazać legitymacji czynnej, tj. faktu, że cokolwiek ich łączy z pozwanymi. Rzeczą zupełnie niezrozumiałą jest sytuacja, w której podmiot profesjonalnie zajmujący się ściąganiem długów przegrywa proces tylko dlatego, że albo "zapomniał" albo po prostu nie wiedział, jak należycie wykazać następstwo prawne, tj. fakt skutecznego nabycia wierzytelności. 

Rozterki sędziego. Czy tak było naprawdę?


Sprawa była jakaś wyjątkowa? Niekoniecznie. A może była skomplikowana pod względem prawnym? Nie bardzo. Może jednak chodziło o dowody? Tak jakby. A może dwie alternatywne wersje zdarzenia, z których jedną musiał wybrać sędzia sprawozdawca? Właśnie o to chodzi. No i w czym problem? No przecież ktoś musiał kłamać. Niekoniecznie. A nawet jeśli, to kto?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantem sprawności Trybunału Konstytucyjnego.


Prokurator Generalny, który stał się Ministrem Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym, nagle zmienił swoje stanowisko i uznał, że Trybunał Konstytucyjny nie może jednak rozpoznawać sprawy z pominięciem przepisów ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 grudnia 2015 roku. Dlaczego?

Prawo odmowy zeznań osoby o orientacji homoseksualnej przed sądem cywilnym.


W dniu 25 lutego 2016 roku 7 sędziów Sądu Najwyższego (I KZP 20/15) podjęło uchwałę, w myśl której zawarty w art. 115 § 11 kodeksu karnego zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Wyraźnie też zaznaczono, że odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego. Pojawia się zatem pytanie czy przedmiotowa uchwała ma jakiekolwiek znaczenie również na gruncie postępowania cywilnego?