Wzór nakazu zapłaty na podstawie weksla.


Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla jest wyjątkowym orzeczeniem, o czym świadczy choćby jego natychmiastowa wykonalność. Z tego względu prezentuję wzór takiego nakazu oraz garść najważniejszych informacji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Nc 200/15 
Nakaz zapłaty
w postępowaniu nakazowym
na podstawie wekslu

Dnia 29 stycznia 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia, Wydział I Cywilny
w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Michała Lubicza
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nakazowym
na skutek pozwu wniesionego w dniu 2 stycznia 2015 roku
przez powódkę The Best sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
przeciwko pozwanemu Adamowi Wygranemu
nakazuje, aby pozwany zapłacił powódce kwotę 2000 (dwóch tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi w stosunku rocznym od 11 grudnia 2014 roku,
wraz z kwotą 30 (trzydziestu) złotych tytułem kosztów postępowania,
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu albo wniósł w tymże terminie do tutejszego Sądu zarzuty.Sędzia Sądu Rejonowego
Michał Lubicz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Treść nakazu

Jak wynika to z treści zaprezentowanego wyżej wzoru, nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu nakazowym zawiera charakterystyczną treść określoną przepisem art. 491. § 1. k.p.c., który stanowi, że "wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty".

Warto odnotować, że w odniesieniu do nakazu wydanego na podstawie weksla, przepisy prawa nie przewidują wprost obowiązku umieszczenia w treści takiego nakazu informacji, że został wydany w oparciu o weksel. Dobrze jednak, aby taka informacja znalazła się w treści nakazu, co ułatwi pracę komornikowi.

Dokument pod szczególną ochroną

Weksel jest szczególnym dokumentem, o czym świadczy choćby § 79. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, zgodnie z którym taki dokument powinien być przechowywany „ze szczególną starannością, w miejscu wyznaczonym przez prezesa sądu, posiadającym odpowiednie zabezpieczenia techniczne”. W takim przypadku do akt sprawy dołącza się jedynie sporządzony przez kierownika sekretariatu odpis weksla z adnotacją o miejscu przechowywania oryginału dokumentu. 

Trzeba pamiętać, aby odpis weksla uwzględniał zarówno awers, jak i rewers weksla, aby cała treść weksla znajdowała się na odpisie. 

Ciekawostką jest możliwość wydania nakazu bezpośrednio na wekslu. Taką ewentualność przewiduje § 2. art. 491 k.p.c. który stanowi, że „nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla […] może być w formie skróconej umieszczony na ich odpisie”. Nie spotkałem się z tak wydanym nakazem zapłaty. Tak naprawdę to nie bardzo wiadomo, jak taki nakaz „wygenerować”. Pewnie wystarczyłoby umieścić treść wynikającą z art. 491. § 1. k.p.c. Zgodnie jednak z § 87. 2. przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. „Orzeczenie sporządza się na druku pismem maszynowym bądź w formie wydruku komputerowego. W razie braku takich możliwości orzeczenie sporządza się odręcznie”. W przypadku nakazu na wekslu należałoby raczej orzeczenie sporządzić odręcznie. 

Nakaz zapłaty jest tytułem egzekucyjnym

Warto przypomnieć, że każdy prawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, tj. taki od którego nie wniesiono skutecznie zarzutów (czyli którego nie zaskarżono) ma takie same skutki, jak wyrok. Oznacza to, że może być podstawą prowadzenia egzekucji po nadaniu klauzuli wykonalności. 

Nakaz zapłaty "nakazowy" natychmiast wykonalny

Zaletą nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla jest to, że staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. 

Oznacza to, że jeśli pozwany w terminie dwutygodniowym od doręczenia nakazu nie spełni zasądzonego świadczenia (w naszym przypadku nie zapłaci 2000 zł z odsetkami i kosztami postępowania), a jedynie wniesie zarzuty, to nakaz wydany na podstawie weksla jest natychmiast wykonalny, czyli jest tytułem egzekucyjnym. 

Jeżeli takiemu nakazowi sąd nada klauzulę wykonalności, to stanie się on tytułem wykonawczym. Wówczas taki nakaz będzie stanowił podstawę do wykonania zasądzonego świadczenia na drodze egzekucji sądowej 

Wstrzymanie wykonania nakazu

W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Należy to jednak traktować jako wyjątek. 

Artykuł 492 § 3 k.p.c. pozwala pozwanemu, która składa zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, doprowadzić - poprzez wniosek o wstrzymanie wykonania tego orzeczenia - do odwrócenia skutków prawnych niewykonania we wskazanym w nakazie terminie roszczenia. Jednakże pozwany ma obowiązek wykazania w treści zarzutów takich okoliczności faktycznych, które wystarczają do wyrażenia oceny, że nakaz został wydany niezasadnie i będzie uchylony albo też takich, z których w sposób jednoznaczny wynika, że na skutek wykonania nakazu pozwanemu zostanie wyrządzona niepowetowana szkoda - to jest taki rodzaj uszczerbku - którego nie będzie mógł on zrekompensować kosztem powoda w czasie kiedy nakaz zostanie uchylony, a powództwo oddalone, a to wobec złej kondycji finansowej przeciwnika procesowego.

Z treści art. 492 § 3 zd. 3 k.p.c. wynika, że przepisy o ograniczeniu wykonalności w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że Skarb Państwa został ewidentnie uprzywilejowany wobec innych podmiotów. Jest to jednak uzasadnione tym, że przyjmuje się, iż Skarb Państwa, jako zawsze wypłacalny, jest pewnym płatnikiem.

18 komentarzy:

 1. W czym ułatwi pracę komornikowi informacja, że nakaz został wydany na podstawie weksla?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ułatwienie polega na tym, że dzięki temu już z treści nakazu wynika, że nakaz został wydany na podstawie weksla, co z kolei oznacza, że egzekucję można prowadzić - po nadaniu klauzuli - bez względu na czy nakaz jest prawomocny czy też nie. Myślę, że jest to istotna informacja również dla komornika.

   Usuń
  2. przecież to wynika z klauzuli... i tylko z niej

   Usuń
  3. Wiedziałem, że takie będzie zastrzeżenie. Jednakże, w tym wypadku komornik nie musi się martwić np. tym czy nakaz jest prawomocny czy też nie. Komornik będzie prowadził egzekucję nawet, jeśli sąd będzie prowadził postępowanie wywołane zarzutami. Przykładowo, znane są przypadki, gdy nakaz w upominawczym ma nadaną klauzulę, zaś później okazuje się, że sprzeciw był wniesiony skutecznie. Komornik nadal prowadzi egzekucję, choć nakaz utracił moc. Wtedy komornik może mieć problem.

   Usuń
  4. Chętnie się dowiem jaki komornik może mieć problem, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić. I dlaczego miałby analogicznego problemu nie mieć, jeśli będzie prowadził egzekucję z nakazu w post. nakazowym z weksla, z nadaną klauzulą, która następnie zostanie uchylona.

   Usuń
  5. Przy nakazie z weksla raczej klauzula nie będzie uchylona, co najwyżej dojdzie do wstrzymania wykonania nakazu. Przy nakazie upominawczym zdarza się że nakaz z klauzulą traci moc wobec wniesienia sprzeciwu, lecz komornik nadal bezzasadnie egzekwuje.

   Usuń
  6. A czym się różni dla komornika egzekwowanie na podstawie klauzuli, która zostanie uchylona (weksel) z egzekwowaniem na podstawie klauzuli, która została uchylona z uwagi na (pozornie opóźnione) wniesienie sprzeciwu? Jakaż to różnica dla komornika? Żadna. Komornik i tak egzekwuje dopóty, dopóki nie obali mu się klauzula, bez względu na powód.

   Usuń
 2. W niczym. Dlatego ja tak nigdy nie piszę, za to w główce piszę, że sprawa jest o zapłatę sumy wekslowej.

  Inna rzecz że ciśnienie mi się podnosi jak widzę wzorki orzeczeń, w których nie przykłada się wagi do układu pisma. Na pierwszymi miejscu są właśnie takie pisane "jednym ciągiem" nakazy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jest uregulowane prawnie, jakie powinno się znaleźć sformułowanie. Myślę, że oznaczenie "na podstawie weksla" jest prawidłowe, choćby z tego względu, że zostało zaczerpnięte wprost z ustawy. Takiego zwrotu użył ustawodawca w art. art. 491. § 2., 492. § 3. k.p.c. ("nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla"). Nie wiem, ale wydaje mi się, że zwrot "o zapłatę sumy wekslowej" jakoś nie oddaje zapisu ustawy, o którym wyżej wskazałem. W nakazie wydanym "na podstawie weksla" zasądzam nie tylko sumę wekslową, ale również koszty postępowania nakazowego. Myślę, że układ tekstu we wzorze jest przejrzysty i czytelny. Ale oczywiście jest to kwestia "szkoły". Ja byłem uczony, że orzeczenie przybiera postać jednego - choć faktycznie długiego - zdania, stąd wręcz zakaz używania np. zwrotu "orzeka, że".

   Usuń
  2. Podejrzewam że to zależy czy stosujemy KPC w wersji obowiązującej w Królestwie, czy też ten galicyjski albo pruski. ja tam uważam, że orzeczenie ma być przejrzyste i czytelne, dlatego lubię eksperymentować w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania

   Usuń
 3. A czy jeśli Sąd nada klauzulę natychmiastowej wykonalności to czy komornik na podstawie takiej klauzuli zajmuję sumę z weksla + koszty procesu+opłaty egzekucyjne czy tylko samą sumę z weksla a o koszty sądowe należy wnieść osobną klauzulę po uprawomocnieniu orzeczenia?

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja również zaznaczam, że nakaz jest z weksla, ale nie w tytule, ale w treści "nakazuje, aby pozwany XY zapłacił powodowi z weksla kwotę...". Mam pytanie natury gramatycznej - nakaz na podstawie wekslu? A nie weksla?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wreszcie zwrócono na to uwagę. Celowo użyłem odmiany z ustawy - Prawo wekslowe, która ma specyficzny język :-) Na co dzień piszę "na podstawie weksla".

   Usuń
 5. Rzeczywiście, ustawa posługuje się takim zwrotem. Nawet nie zwróciłem na to uwagi:). Język może i archaiczny, ale gdyby obecnie akty prawne były pisane tak jasno i prosto, to i ile nasza praca byłaby łatwiejsza

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda.

   Kiedyś takim fajnym aktem prawnym był Kodeks handlowy.

   Pamiętam debatę, w której pewien poseł uzasadniał, że należy wprowadzić nowy akt prawny, gdyż Kodeks handlowy jest napisany językiem archaicznym.

   Usuń
 6. Czy jeśli sędzie dostaje prawidłowo wypełniony weksel to ma obowiązek wystawić nakaz w postępowaniu nakazowym? Chodzi o weksel na 180000, gdzie stronami są osoby fizyczne.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mając na uwadze przepisy prawa można bronić tezy, że sąd "wydaje" nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, jeśli z wekslem jest wszystko w porządku i jeśli nie ma żadnych wątpliwości, co do istnienia zobowiązania. Zdarzają się sytuacje, gdy sprawa "z weksla" jest skierowana do postępowania upominawczego, a nawet zwykłego. Trudno jest np. wydać nakaz nakazowy na podstawie weksla, jeśli sądowi z urzędu wiadomo, że weksel może być np. wyłudzony albo został wystawiony w oparciu o nieważną umowę.

  OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.