Wzór pozwu o ustalenie nieistnienia umowy pożyczki

+  wniosek o udzielenie zabezpieczenia.


Zgodnie z obietnicą prezentuję przykładowy wzór pozwu o ustalenie nieistnienia umowy pożyczki wraz z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia. Oczywiście każda sprawa winna być rozpatrywana indywidualnie. Na skuteczność pozwu, zwłaszcza o ustalenie oraz na zasadność wniosku o udzielnie zabezpieczenia ma wpływ wiele czynników. Mimo to, opracowany wzór pozwu może stanowić propozycję, jak dany typ sprawy poprowadzić. Poniżej opracowanego wzoru pisma podałem, jak pewne elementy można modyfikować.


Wzór pisma procesowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jarocin, dnia 08.10.2014 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia  
I Wydział Cywilny  
ul. Marszałkowska 82  
00-517 Warszawa

Powód:    Piotr Krawiec
                Pesel …....
                adres zam.: ul. Długa 5/6, 63-200 Jarocin

Pozwana: Polski Bank Handlowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
                KRS …..
                adres siedziby: ul. Marszałkowska 80, 00-517 WarszawaWartość przedmiotu sporu: 8 000 (osiem tysięcy) złotych


Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
wraz z
wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia

W imieniu własnym wnoszę o:
1. ustalenie, że nie istnieje między powodem a pozwaną spółką stosunek zobowiązaniowy mający swoją podstawę prawną w umowie pożyczki z dnia 10.09.2013r. o nr 3014/13, z którego miałby wynikać obowiązek płatności przez powoda na rzecz pozwanej kwoty 8000 (ośmiu tysięcy) złotych;
2. zasądzenie na moją rzecz od pozwanej spółki kosztów procesu;
3. rozpoznawanie sprawy również pod moją nieobecność;
4. udzielenie zabezpieczenia powództwa o ustalenie, że nie istnieje między powodem a pozwaną spółką stosunek zobowiązaniowy mający swoją podstawę prawną w umowie pożyczki z dnia 10.09.2013r. o nr 3014/13, z którego miałby wynikać obowiązek płatności przez powoda na rzecz pozwanej kwoty 8000 (ośmiu tysięcy) złotych poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w sprawie o sygn. akt KM 3880/14;
5. zobowiązanie pozwanej spółki do złożenia do akt sprawy oryginałów wszystkich dokumentów dotyczących spornej umowy pożyczki z dnia 10.09.2013r. o nr 3014/13, w tym oryginału wymienionej umowy pożyczki, z uwagi na to, że pozwany bank odmówił okazania takich dokumentów i wydania ich odpisów.
U z a s a d n i e n i e

Powód nigdy nie zawierał z pozwaną spółką umowy pożyczki z dnia 10.09.2013r. o nr 3014/13 ani osobiście, ani poprzez pełnomocnika. 
Dowody: 
przesłuchanie stron procesu, w tym powoda,
zeznania świadka Ilony Krawiec (adres zam: ul. Długa 5/6, 63-200 Jarocin),
dokumentacja nadesłana przez pozwaną na zobowiązanie Sądu.
Powód nigdy nie widział spornej umowy pożyczki. Jeśli taka umowa faktycznie istnieje, to nie została ona zaakceptowana przez powoda albo ustanowionego przez niego pełnomocnika.
Być może umowa pożyczki, jeśli taka istnieje, została zawarta przez osobę, która w sposób nieuprawniony podawała się za powoda i wykorzystała jego dane osobowe oraz zagubiony (skradziony) dowód osobisty. Jeśli tak faktycznie było, to okoliczność ta nie może obciążać powoda.

Dowody:
przesłuchanie stron procesu, w tym powoda,
zeznania świadka Ilony Krawiec (adres zam: ul. Długa 5/6, 63-200 Jarocin),
poświadczona kserokopia nowego dowodu osobistego,
dokumentacja świadcząca o zgłoszeniu na policji (urzędzie miasta, banku) utraty dowodu osobistego,
dokumentacja nadesłana przez pozwaną na zobowiązanie Sądu,
opinia biegłego sądowego z zakresu badania pisma (wnoszę taki dowód na wypadek, gdyby nadesłana umowa pożyczki po stronie pożyczkobiorcy zawierała podpis i przy założeniu, że pozwana twierdziłaby, że podpis ten pochodzi od powoda).
Pomimo tego, iż powód nie jest związany sporną umową pożyczki i pomimo tego, że powód informował o wskazanych wyżej okolicznościach pozwaną, pozwana spółka prowadzi egzekucję z majątku powoda na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w oparciu o nieprawdziwe okoliczności, tj. w oparciu o wadliwe ustalenie, że powód zaciągał w pozwanej spółce pożyczkę.
Dowody:
przesłuchanie stron procesu, w tym powoda,
zeznania świadka Ilony Krawiec (adres zam: ul. Długa 5/6, 63-200 Jarocin),
zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji,
pismo komornika o zajęciu rachunku bankowego powoda,
wezwanie komornika o umorzenie lub wstrzymanie egzekucji,
wezwanie pozwanej spółki o zaprzestanie prowadzenia egzekucji,
pismo pozwanej informujące o kontynuowaniu egzekucji.
Powód ma interes prawny w ustaleniu, że nie istnieje między stronami umowa pożyczki. Powód nie ma innej możliwości doprowadzenia do tego, aby bank nie mógł domagać się zaspokojenia nieistniejącego roszczenia, tj. wynikającego z umowy pożyczki nigdy niezawieranej przez powoda. Nie byłoby racjonalne oczekiwanie na to, aby bank najpierw zaspokoił nieistniejące roszczenie, tylko po to, aby powód mógł następnie wytoczyć powództwo o bezpodstawne wzbogacenie.

Z tych względów pozew jest uzasadniony w świetle treści art. 189 k.p.c.

Wniosek o udzielnie zabezpieczenia uzasadniony jest tym, że pozwana spółka nie tylko wszczęła postępowanie egzekucyjne wobec powoda, ale również doprowadziła do zajęcia rachunku bankowego powoda, co niewątpliwie spowoduje niepowetowane i nienaprawialne szkody dla powoda. Trzeba dodać, że powód musi na bieżąco opłacać m.in. czynsz za mieszkanie, media, przedszkole. Zajęcie rachunku spowoduje, iż to na powoda spadną negatywne konsekwencje braku płatności za czynsz, media czy przedszkole.
Dowody:
przesłuchanie stron procesu, w tym powoda,
zeznania świadka Ilony Krawiec (adres zam: ul. Długa 5/6, 63-200 Jarocin),
zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji,
pismo komornika o zajęciu rachunku bankowego powoda,
wezwanie komornika o umorzenie lub wstrzymanie egzekucji,
wezwanie pozwanej spółki o zaprzestanie prowadzenia egzekucji,
pismo pozwanej informujące o kontynuowaniu egzekucji.
Można dodać, że w świetle art. 730(1) § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z § 2 tego artykułu interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Z kolei art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. stanowi, że jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd może zawiesić egzekucję. 

Nie budzi wątpliwości fakt, iż roszczenie powoda o ustalenie może być dochodzone w postępowaniu przez sądem powszechnym. 

O wiarogodności roszczenia przekonuje natomiast fakt, iż na podstawie okoliczności podniesionych w pozwie, a wynikających z zeznań powoda, świadka oraz załączonych dokumentów, w tym dokumentów pochodzących od komornika oraz dokumentów świadczących o utracie dowodu osobistego wysoce prawdopodobnym jest, że należność, którą egzekwuje pozwana na podstawie tytułu wykonawczego, nie istnieje.

Tym samym, trzeba uznać, że roszczenie powoda jest wiarygodne. Zostało ono uprawdopodobnione przez uprawnionego okolicznościami uzasadniającymi żądanie zabezpieczenia, które zostały poparte zgromadzonymi w sprawie dowodami z zeznań powoda i świadka oraz wymienionymi wyżej dokumentami. 

Powód musi w toku postępowania zabezpieczającego jedynie uwiarygodnić swoje roszczenie, co nie oznacza, iż musi je udowodnić. Przyjmuje się, iż dane roszczenie jest wiarygodne, jeżeli istnieje słuszna podstawa do przypuszczenia, że ono istnieje. Nie może natomiast budzić wątpliwości fakt, iż istnieje słuszna podstawa do przypuszczenia, że roszczenie powoda istnieje.
Spełniona została również trzecia z wymienionych przesłanek. Z okoliczności sprawy, a zwłaszcza z załączonego do pozwu zawiadomienia komornika wynika, iż prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przeciwko powodowi. Podkreślić należy, iż kwota egzekwowana została powiększona już o odsetki, koszty zastępstwa procesowego i o opłatę egzekucyjną. Oznacza to, że pozwana uzyskała możliwość zaspokojenia swoich roszczeń, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że nigdy nie istniały. Należy podkreślić, iż przy takim zaawansowaniu postępowania egzekucyjnego brak zabezpieczenia może pozbawić powoda możliwości spełnienia jego roszczenia. W razie wyegzekwowania kwot żądanych przez pozwaną prowadzenie niniejszego postępowania stanie się po prostu bezprzedmiotowe. 

W tej sytuacji na podstawie art. 730 k.p.c. w zw. z art. art. 755 k.p.c. należy udzielić zabezpieczenia. 

Z poważaniem,
Piotr Krawiec

Załączniki:
-  poświadczona kserokopia nowego dowodu osobistego,
- dokumentacja świadcząca o zgłoszeniu na policji (urzędzie miasta, banku) utraty dowodu osobistego,
-  zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji,
-  pismo komornika o zajęciu rachunku bankowego powoda,
-  wezwanie komornika o umorzenie lub wstrzymanie egzekucji,
-  wezwanie pozwanej spółki o zaprzestanie prowadzenia egzekucji,
-  pismo pozwanej informujące o kontynuowaniu egzekucji,
-  potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 400 zł.
-  odpis pozwu i wszystkich załączników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak rozumieć i modyfikować niektóre elementy wzoru


Oznaczenie stron

Na samym początku trzeba oczywiście wskazać, że pozew powinien zawierać rzeczywiste dane stron procesu, tj. powoda i pozwanej spółki. W przypadku powoda trzeba podać jego Pesel albo NIP. Proponuję, aby podać również KRS pozwanej spółki, co nie powinno być trudne z racji tego, iż można to ustalić również online. Brak tej informacji nie ma jednak wpływu na dalszy bieg sprawy. Trzeba również pamiętać, aby podać prawidłową nazwę pozywanego banku. Pamiętać, aby nie pozywać oddział banku, lecz sam bank, który działa w formie spółki akcyjnej.

Właściwość sądu

Odnośnie właściwości sądu, to można spróbować wnieść sprawę do sądu miejsca zamieszkania powoda. Zdarza się, że w tego typu sprawach banki nie podnoszą zarzutu niewłaściwości sądu. Istnieje jednak ryzyko. Przekazanie sprawy według właściwości może spowodować, iż nie zostanie udzielone zabezpieczenie. Wiadomo natomiast, iż w tego typu sprawach czas ma bardzo duże znaczenie.

Żądanie pozwu

Formułując żądanie pozwu dokładnie ustalić, o jaką umowę pożyczki chodzi. Może się jednak okazać, że powód nie zna tej umowy, skoro jej nie podpisywał. W takiej sytuacji formułowanie żądania pozwu może się okazać kłopotliwe. Wtedy dobrze by było nieco szerzej określić żądanie, np. poprzez wskazanie, że powód wnosi o „ustalenie, że nie istnieje między nim a pozwaną spółką stosunek zobowiązaniowy mający swoją podstawę prawną w jakiejkolwiek umowie pożyczki, z którego miałby wynikać obowiązek płatności przez powoda na rzecz pozwanej kwot dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego w sprawie o sygn. akt Km 3/2013”. Teoretycznie po ustaleniu bliższych danych w toku postępowania sądowego pierwotnie sformułowane żądanie pozwu można zmodyfikować.

Wnioski dowodowe

Zwrócenie się do sądu o zobowiązanie pozwanej spółki do złożenia do akt sprawy oryginałów wszystkich dokumentów dotyczących spornej umowy pożyczki ma doprowadzić do zapoznania się z oryginałami dokumentów, które stanowią podstawę uznania rzekomego długu. Po sprowadzeniu takich dokumentów będzie można ustalić dalszą strategię procesową. Na przykład, jeśli pojawi się umowa pożyczki z rzekomym podpisem powoda, to wówczas powód powinien złożyć wniosek o biegłego z zakresu badania pisma celem ustalenia, czy podpis ten rzeczywiście pochodzi od powoda.

We wzorze zostało zbiorczo podane, że dowodem są dokumenty sprowadzone na żądanie sądu. Jednakże po ich wpłynięciu do akt sprawy należy sprecyzować ten wniosek dowodowy, tj. wskazać, z jakich nadesłanych dokumentów wnioskujemy dowód.
W opracowanym wzorze podałem wiele różnych dowodów. Oczywiście nazwy dokumentów mają charakter przykładowy. Chodzi generalnie o to, aby dołączyć dokumenty świadczące o tym, że: prowadzona jest egzekucja; bank nadal prowadzi egzekucję pomimo tego, iż powód informował np. o skradzionym dowodzie osobistym; powód uzyskał nowy dowód osobisty itp.

Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy dobrze uprawdopodobnić. W tym celu również należy przytoczyć dowody, zwłaszcza świadczące o tym, że prowadzona jest egzekucja. Trzeba, jak najprecyzyjniej wskazać, jakie postępowanie egzekucyjne ma być zawieszone.

 

Uiszczenie opłaty sądowej

Należy uiścić opłatę sądową odpowiadającą 5% wartości przedmiotu sporu. Proponuję nie kombinować z wnioskami o zwolnienie od kosztów sądowych. Liczy się czas. Opłacenie pozwu, przy założeniu, że pozew i wniosek nie mają braków formalnych spowoduje, że sąd będzie musiał w ciągu tygodnia wydać postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. Ewentualny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może spowodować, iż zabezpieczenie nie zostanie udzielone, a przecież czas ma tutaj kluczowe znaczenie. 

20 komentarzy:

 1. Dobrze, że zajął się Pan tym tematem. W dzisiejszych czasach, kserokopia naszego dowodu osobistego funkcjonuje w wielu miejscach: w zakładzie pracy, w szkole, u operatorów sieci telefonii komórkowej, w banku w którym mamy konto, w bankach w których mamy zaciągnięte kredyty itd.
  Lansowanie opinii przez polskie media, że mamy wpływ na ochronę swoich danych osobowych – jest po prostu nieprawdą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, ale ma Pani rację. Może będzie trzeba tym się zająć szerzej. Dziękuję za cenny komentarz. Pozdrawiam.

   Usuń
 2. Jak w Pana ocenie ma sie to do uprawnien z art 840 przyslugujacych dluznikowi? czy mozliwosc skorzystania z 840 KPC nie spowoduje braku interesu prawnego w postepowaniu o ustalenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zawsze istnieje konieczność wykazania interesu prawnego. Podałem sytuację, z życia wziętą, w której egzekucja jest już prowadzona i to na mocy wydanego wcześniej nakazu zapłaty, który się uprawomocnił i od którego nie przysługuje żadnej środek zaskarżenia. Oznacza to - w mojej ocenie - że nie można skorzystać z treści art. 840 k.p.c. Sytuacja z pkt 1 paragrafu 1 art. 840 k.p.c. w ogóle nie wchodzi w grę, gdyż w podanym przeze mnie przypadku chodzi o egzekucję prowadzoną na mocy orzeczenia sądowego. Nie ma też zastosowania pkt 1 paragrafu 1 art. 840 k.p.c. gdyż dotyczy ten punkt przypadku, gdy po wydaniu np. nakazu zapłaty nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło (np. doszło do zapłaty świadczenia, czego przecież nasz powód nie chce zrobić) albo nie może być egzekwowane. Pkt 3 zupełnie dotyczy innego zagadnienia. Dlatego myślę, że w podanym przeze mnie przypadku powód ma interes prawny, gdyż nie służy jemu żadne inne roszczenie. Z tym zastrzeżeniem, o czym wspomniałem w poście, że nie doszło do wyegzekwowania świadczenia objętego nakazem, gdyż wtedy powód będzie miał ewentualne roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie.

   Usuń
 3. Trafiłam tu przez przypadek, aczkolwiek uważam, że artykuł ten jest bardzo przydatny. Mnie zastanawia wystąpienie z powództwem o ustalenia nieistnienia stosunku zobowiązaniowego z weksla własnego in blanco, gdzie podpis wystawcy został sfałszowany. Dodam, że teoretyczny wystawca nie żyje, wobec tego spadkobiercy będą odpowiadać za jego teoretyczne zobowiązania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyjęcie spadku było wprost. Wobec tego dzieci oraz małżonek odpowiadają za długi. Póki, co brak jest jakiegokolwiek wezwania ze strony teoretycznego wierzyciela. Spadkobiercy przez przypadek dowiedzieli się o wekslu in blanco. Twierdzą, że podpis znajdujący się na wekslu nie jest podpisem spadkodawcy. Wezwania do wykupu weksla nie było jeszcze.

   Usuń
 4. A co z powagą rzeczy osądzonej wynikającą z prawomocnego nakazu zapłaty? Przecież rozciąga się ona także na roszczenie pozwanego o ustalenie nieistnienia zobowiązania stwierdzonego nakazem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niekoniecznie. W tym wypadku wszystko zależy od podstawy prawnej. Jeśli będzie inna podstawa prawna, to nie ma znaczenia to, iż sprawa będzie się toczyła między tymi samymi stronami. Pozew banku był o zapłatę z tytułu istnienia umowy i był roszczeniem pieniężnym. Pozew o ustalenie jest roszczeniem niepieniężnym na mocy art. 189 k.p.c., którego istotą jest założenie, że nie było umowy.

   Usuń
  2. Wydaje się, że jest całkiem przeciwnie.
   http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_001499_2013_Uz_2014-05-15_001
   Konkludując trzeba podkreślić, że niezależnie od prawidłowego ustalenia Sądu Okręgowego co do braku interesu prawnego, Sąd Apelacyjny skonstatował,
   że w istocie powództwo w niniejszej sprawie było niedopuszczalne od samego początku. Wydany w sprawie III Nc 84/96 nakaz zapłaty był prawomocny. Natomiast w odniesieniu do prawomocnych tytułów egzekucyjnych, które korzystają z powagi rzeczy osądzonej nie jest dopuszczalne powoływanie się na zdarzenia, które miały ewentualnie miejsce przed jego powstaniem. Skoro zatem powództwo przeciwegzekucyjne nie prowadzi do merytorycznego rozpoznania sprawy i jest niedopuszczalne w realiach rozpoznawanej sprawy ze względu na powagę rzeczy osądzonej, to tym bardziej niedopuszczalne jest powództwo o ustalenie. Powaga rzeczy osądzonej ma bowiem miejsce wtedy, gdy roszczenie poddane pod osąd jest tożsame z przedmiotem, który został z mocą powagi rzeczy osądzonej, rozstrzygnięty w poprzednim postępowaniu. O tożsamości roszczeń można zaś mówić wówczas, gdy identyczna jest nie tylko strona podmiotowa, ale również przedmiot, jak i podstawa sporu. Gdyby więc powództwo o ustalenie odniosło pożądany przez powoda skutek,
   to przedmiotem procedowania Sądu byłyby wtedy te same dokumenty i okoliczności, które były przedstawione i zbadane w postępowaniu nakazowym przed Sądem Rejonowym. Nie ulega zatem wątpliwości, że doszłoby wówczas do naruszenia powagi rzeczy osądzonej, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do podniesienia zarzutu nieważności postępowania stosownie do art. 379 pkt 3 k.p.c., który stanowi,
   że jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona
   to zachodzi nieważność postępowania.

   Usuń
 5. Spraw takich jak ta będąca przyczynkiem do sporządzenia wzoru jest cała masa, albowiem jest banalnie łatwo wyłudzić coś na ksero dowodu.
  Niemniej jednak ja złożyłem skargę o wznowienie, opierając się na przestępstwie - do dziś nie ma decyzji co do przyjęcia skargi.

  OdpowiedzUsuń
 6. Autorze, a jak Pan podchodzi do kwestii przeprowadzania dowodu z kserokopii załączonych do pisma?

  Obecnie jestem uczestnikiem postępowania nieprocesowego, w którym jest kilkudziesięciu uczestników. Objętość wniosku inicjującego postępowanie oraz pisma przygotowawcze wraz z załącznikami niektórych uczestników miały objętość 200-300 stron. Sam wśród załączników miałem ok. 100 stron, które wymagałyby poświadczenia za zgodność z oryginałem - pisma prywatne, pokwitowania, dowody nadania i zpo przesyłek poleconych, faktury, pisma organów administracji...

  Dla osoby reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika to nie jest duży kłopot, bo wystarczy pieczątka + parafka od adwokata / radcy na kserokopii. Jednak dla osoby występującej samodzielnie robi się problem, no bo koszt notariusza, a urząd też za darmo nie poświadczy.

  Jak należałoby w takim wypadku postąpić? Czy okazanie oryginałów dokumentów sędziemu na rozprawie byłoby wystarczające? Mógłbym na przykład na każdym okazywanym sędziemu oryginale przykleić zakładkę informującą, na której karcie akt znajduje się złożona kserokopia, wtedy mógłby on sprawnie podyktować do protokołu, że taki a taki okazał oryginały dokumentów z kart takich a takich.

  Jak należy w takim wypadku rozumieć art. 129 kpc? Jeśli inny uczestnik nie upomni się o przedłożenie oryginału, to sąd przeprowadzi dowód z kserokopii tak jakby to był oryginał (sam w to wątpię)?

  Obawiam się sytuacji, że dopiero z uzasadnienia dowiem się, że sąd pominął kserokopie, gdyż nie są one dokumentem...

  Zdrowych i spokojnych świąt!

  OdpowiedzUsuń
 7. Wydaje mi się, że w tym przypadku bardziej stosowne byłoby powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu wykonawczego i podniesienie w tym powództwie zarzutu nieistnienia roszczenia. Jeszcze lepiej byłoby podnieść zarzut braku pisemnego oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji jeszcze na etapie postępowania klauzulowego, składając zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w odpowiednim terminie. Wówczas w ogóle nie doszłoby do egzekucji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Swoje zastrzeżenia co do ewentualnego powództwa przeciwegzekucyjnego wyjaśniałem w "komentarzu z 14 października 2014 18:47". Poza tym, w opisanym przypadku został wydany nakaz zapłaty, który się uprawomocnił, zaś termin na wniesienie zażalenia na klauzulę wykonalności również minął bezskutecznie.

   Usuń
 8. Mam pytanie jaki jest czas na wniesienia powództwa z art 189 kpc. Druga kwestia które powodztwo ma pierwszeństwo jeżeli przeciwko pierwotnemu wierzycielowi z art 840 (BANK) toczy sie sprawa od 13.03.2012 roku nie zakończone do dnia dzisiejszego podnoszony zarzut to fakt nie istnienia umowy na podstawie ktorej wystawiono bte. Bank jednak zdążył juz sprzedać wierzytelność i nowy nabywca z tej samej tj. Nieistniejacej umowy dochodzi roszczenia. W prawie z art 840 podnoszony zarzut nie istniejia umowy nie mam jej bank ani nowy nabywca mimoeże sąd wezwal i bajk i nowego nabywace do zlozenia oryginalu umowy tej spornej. Żaden z tych podmiotów nie złożył umowy nawet kopii. W sprawie zaś z powództwa nowego nabywcy która toczy się równolegle pozwany czyli rzekomy dłużnik w tej sprawie mimo podniesienia zrzutu nieistnienia umowy i złożenia wniosku z art 129 kpc sąd nie wezwał powoda (czyli nowego nabywcę) do zlozenia oryginalu umowy tej która stanowi pod7stawe powodztwo. Czy w takim stanie sprawy należy złożyć powództwo z art 189 kpc przeciwko bankowi i nowemu nabywcy o ustalenia nieistnienia umowy razem czy przeciwko każdemu z nich osobno. Czy należy też złożyć wniosek o zawieszenie sprawy z nowym nabywca w związku z faktem toczącego się postępowania przeciwo pierwotnemu wierzycielowi.

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam mam pytanie czy mogę liczyć na odpowiedź lub sugestię alno wskazówki gdzie można o tym poczytać. Pozdrawiam Iska

  OdpowiedzUsuń
 10. Pani Izo, nie chcę się wypowiadać w imieniu Autora, ale blog to nie jest kącik darmowych porad prawnych. Proszę wejść sobie na jakieś stosowne forum prawne, albo udać się do prawnika.

  OdpowiedzUsuń
 11. Ostatnio słyszałam, jak znajoma szukała prawnika, który by poprowadził jej sprawę "za darmo", i że w ogóle to porady prawne powinny być darmowe... No ręce opadają. Kiedy ludzie wreszcie zrozumieją, że porady prawne to usługa, i że świadczący ją radca / adwokat to też człowiek mający rodzinę na utrzymaniu, w związku z tym musi zarabiać pieniądze.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do mnie dzwonią i pytają czy udzielam darmowych porad. Na odpowiedź, iż nie zaczynają tłumaczyć się łatwością porady, jej pilnością i przechodzą do wyjaśniania o co chodzi.

   Usuń
 12. A co w przypadku jeśli "Wartość przedmiotu sporu" jest trudna do oszacowania tj. rzecz dotyczy umowy na dostarczanie energii elektrycznej w której nie została określona kwota a jedynie można wyliczyć tzw karę umowną

  OdpowiedzUsuń
 13. a ja mam taką zagwozdke. Czy art 118 Kc dopuszcza złożenie odrębnego wniosku o ustalenie czy dług jest przedawniony? Chodzi o to, że w danym przypadku faktycznie jest przedawniony a firma windykacyjna neka i czy trzeba czekać na złożenie przez nich pozwu o zapłatę i dopiero w odpowiedzi na pozew lub sprzeciw podnieść zarzut przedawnienia czy uprzedzić tą czynność wnioskiem o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa w trybie art. 189 kpc? Ktoś ma jakieś doświadczenie lub zna sygnaturę przykładowego orzeczenia- będę wdzęczny.

  OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.