Lynk spełnia wymóg zawierania umów w lokalu przedsiębiorstwa ?

Zastanowiło mnie to w jaki sposób firma tworząca aplikację, której istotą winno być zawieranie umów na odległość zamierza spełnić wymóg zawierania umowy w lokalu swojego przedsiębiorstwa. Wydaje się to raczej niemożliwe. Lynk podjął się takiej próby.

Przewóz okazjonalny

Lynk zamierza świadczyć usługi m.in. polegające na przewozie okazjonalnym. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w swym ustępie 4b artykule 18. stanowi, że:
"Dopuszcza się przewóz okazjonalny:
1) pojazdami zabytkowymi,
2) samochodami osobowymi:
a) prowadzonymi przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę,
b) na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa,
c) po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu; zapłata za przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej; dopuszcza się wniesienie opłat gotówką w lokalu przedsiębiorstwa
- niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a i będącymi wyłączną własnością przedsiębiorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy".

Model biznesowy firmy Lynk zakłada, że spełnione mają być przesłanki przewozu okazjonalnego z uwagi na to, że przewóz ma być dokonywany samochodami osobowymi przystosowanymi do przewozu do 7 osób (wraz z kierowcą). W takiej sytuacji należy m.in. spełnić warunek polegający na tym, że przewóz okazjonalny ma się odbywać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa oraz po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu. 

Wątpliwości może jednak budzić to czy został spełniony warunek polegający na tym, że umowa ma być zawierana w lokalu przedsiębiorstwa.

Lokal przedsiębiorstwa 

Z treści przywołanego przepisu ustawy o transporcie drogowym wynika, że umowa ma być zawarta w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa. W przypadku firmy Lynk takim miejscem powinno być miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe. 

Warto zauważyć, że chodzi o to, aby umowa nie była zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa. Takie pojęcia wprowadza ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta po to, aby zapewnić konsumentom szczególną ochronę m.in. w zakresie pouczeń. Generalnie też chodzi o to, aby konsument, zawierający umowę poza lokalem, mógł się z niej ewentualnie wycofać. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 przywołanej ostatnio ustawy lokal przedsiębiorstwa, to:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Artykuł 2 lit 1). przywołanej ostatnio ustawy wprowadza też pojęcie umowy zawartej na odległość, którą jest umowa zawarta z konsumentem "w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy wyłącznej".

Wreszcie z treści art. 2 lit. 2) tej ustawy wynika, że umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jest po prostu taka umowa, która nie została zawarta w lokalu przedsiębiorstwa. 

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 3 Regulaminu dla pasażera firmy Lynk "W celu korzystania przez Pasażera z Usługi za pośrednictwem Aplikacji i Platformy wymagane jest zawarcie przez Pasażera zarówno ze wszystkimi Kierowcami jak i z Lynk Ramowej umowy o świadczenie przewozu okazjonalnego, albowiem świadczenie Usług odbywa się albo przez Kierowcę albo przez Lynk, w zależności od tego który z kierowców (Kierowca czy Kierowca Lynk) znajduje się najbliżej miejsca lokalizacji Pasażera".

Jak natomiast tę umowę ramową się zawiera ? Czy jest ona zawiera w lokalu przedsiębiorstwa firmy Lynk ? 

Umocowanie

Kwestia ta została uregulowana w ten sposób, że Pasażer po prostu udziela pełnomocnictwa firmie Lynk do zawierania umów, która to firma reprezentuje za każdym razem obie strony umowy. 

W myśl bowiem § 4 ust. 1. Regulaminu: 
"W celu zawarcia przez każdego Pasażera z każdym Kierowcą , jak i z Lynk pisemnej Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego, na podstawie której Pasażer może korzystać z usług przewozu osób świadczonych zarówno przez Kierowców jak i przez Lynk, Pasażer udziela Administratorowi Platformy pełnomocnictwa wg treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy - do zawierania z każdym Kierowcą jak i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego wg treści wskazanej w Załączniku nr 2." 

Zgodnie zaś z ustępem 3. 
"Pasażer oświadcza, że wyraża zgodę na działanie Lynk (pełnomocnika Pasażera), jako drugiej strony czynności prawnej zawieranej z Lynk tj. Ramowej umowy na realizowanie usług przewozu okazjonalnego. Tym samym Pasażer oświadcza, iż ma pełną świadomość, iż udzielone na podstawie niniejszej umowy pełnomocnictwo obejmować także będzie umocowanie do zawierania z Lynk Ramowej umowy na realizowanie usług przewozu okazjonalnego, który będzie jednocześnie przy tej czynności druga stroną umowy (pełnomocnictwo z upoważnieniem do działania jako druga strona czynności prawnej).

Nie wyobrażam sobie, aby udzielenie takiego pełnomocnictwa odbywało się w lokalu przedsiębiorstwa firmy Lynk. Być może będzie się to odbywało poza lokalem przedsiębiorstwa albo w ramach pełnomocnictwa udzielanego na odległość. 

Treść pełnomocnictwa 

Regulamin przewiduje jeszcze dwa załączniki. Pierwszy dotyczy wspomnianego pełnomocnictwa, zaś drugi odnosi się do wzoru ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego. 

Z treści wzoru pełnomocnictwa wynika, że Pasażer udziela pełnomocnictwa Lynk Sp. z o. o. siedzibą w Gdyni do zawierania: 
1) ze wszystkimi Kierowcami w imieniu Pasażera i na jego rzecz - Ramowej umowy na świadczenie przewodu okazjonalnego wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 Regulaminu. 
2) z Lynk (jako drugą stroną czynności prawnej) w imieniu Pasażera i na jego rzecz - Ramowej umowy na świadczenie przewodu okazjonalnego wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 Regulaminu. 

W tym drugim wypadku jest to pełnomocnictwo z upoważnieniem do działania jako druga strona czynności prawnej.

Umowa ramowa

Z treści wzoru ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego wynika, że nie będzie ona zawierana w lokalu przedsiębiorstwa, ani w lokalu przedsiębiorstwa Kierowcy Lynk. Umowa ma być zawierana w lokalu przedsiębiorstwa "Kierowcy" pomiędzy Pasażerem lub Stroną reprezentowanym przez pełnomocnika Lynk Sp. z o.o. a Kierowcą albo Lynk. 

Oznacza to, że umowa bez względu na to czy jest zawierana z Kierowcą czy z firmą Lynk zawsze miałaby być zawierana w lokalu przedsiębiorstwa Kierowcy. Natomiast - co warto przypomnieć - Kierowcą jest "osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Jednocześnie podmiot świadczący Pasażerom, na podstawie Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, usługi przewozu okazjonalnego (posiadający stosowne licencje na przewóz osób w transporcie krajowym), który po zalogowaniu się na Platformie może przyjąć Zlecenie i zrealizować przewóz".

Wskazuje to raczej na to, iż "Kierowca" jest podmiotem niezależnym od firmy Lynk. Tym samym, jego "lokal" nie jest lokalem firmy Lynk. 

Uwagi

Można zatem zadać pytanie czy faktycznie Lynk wypełnił wymóg zawierania umów w lokalu swego przedsiębiorstwa ? 

Ponadto nasuwa się jeszcze jedna wątpliwość. Czy nie jest tak, że wszystkie czynności, w tym udzielanie pełnomocnictwa, odbywają się poza lokalem przedsiębiorstwa ?

Wreszcie, czy sama forma udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia każdorazowej umowy nie jest obejściem przepisu wymagającego, aby umowa była jednak zawarta w lokalu przedsiębiorstwa ?

13 komentarzy:

 1. I to wszystko dlatego, że niektórym nie mieści się w głowie, aby jeden człowiek mógł przewieźć drugiego człowieka...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mieści się, ale jak to robi zawodowo, to niech spełnia wymogi, które są dla wszystkich przewidziane. Dlaczego ma mieć łatwiej od taksówkarza?

   Usuń
  2. Ja podchodzę do tego inaczej - "dlaczego taksówkarz ma mieć tak trudno?". Równość podmiotów - fajna rzecz, ale równajmy do lepszego, a nie do gorszego ;)

   Usuń
 2. A czy pełnomocnictwo nie musi być tu udzielone w formie pisemnej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z regulaminu wynika że w formie pisemnej, choć nie podano jak uzyskają oryginał podpisu.

   Usuń
  2. Czyli mamy negotium claudicans, wobec każdej czynności (bez odpowiedniego pełnomocnictwa)? A jeśli tak, to jaki jest skutek oświadczenia o niepotwierdzeniu czynności?

   Usuń
 3. "Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie."

  Nic już nie rozumiem - to po co ta komedia z obustronnymi pełnomocnictwami - jak i tak muszą mieć podpis?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O to mi chodziło, w komentarzu wyżej.

   Usuń
 4. Czy mógłby opisać Pan Sędzia jak wyglądała Jego droga do zawodu sędziego - jak kiedyś wyglądała aplikacja sądowa - egzamin wstępny/ jej przebieg / zatrudnienie na niej/egzaminy? Czy był Pan Sędzia asesorem, czy już został sędzią po nowelizacji? To szalenie ciekawe zagadnienia - zwłaszcza dla młodszych czytelników jak to onegdaj bywało. Zwłaszcza w porównaniu z obecnym modelem kształcenia sędziów w "Wyższej Szkole Gwuezdnych Wojen" vel "Durkaczówce" w Krakowie?

  OdpowiedzUsuń
 5. Czy mógłby opisać Pan Sędzia jak wyglądała Jego droga do zawodu sędziego - jak kiedyś wyglądała aplikacja sądowa - egzamin wstępny/ jej przebieg / zatrudnienie na niej/egzaminy? Czy był Pan Sędzia asesorem, czy już został sędzią po nowelizacji? To szalenie ciekawe zagadnienia - zwłaszcza dla młodszych czytelników jak to onegdaj bywało. Zwłaszcza w porównaniu z obecnym modelem kształcenia sędziów w "Wyższej Szkole Gwuezdnych Wojen" vel "Durkaczówce" w Krakowie?

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. Z tymi obowiązkami informacyjnymi czy też prawem do "wycofania się" (nazwałbym to po "ustawowemu" czyli odstąpieniem od umowy) bym nie przesadzał...
  Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta:
  "Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17"

  OdpowiedzUsuń

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.