Przejdź do głównej zawartości

Uzupełnienie wyroku poprzez wpisanie numeru Pesel.


Od dłuższego już czasu wielkie poruszenie wywołują niemal wszelkie kwestie związane z wymogiem podawania numeru Pesel stron procesu. Wszystko przez nowelizację kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, której głównym przesłaniem jest to, aby nie było problemów z indywidualizacją stron procesu. Okazuje się jednak, że ustawodawca nie przewidział wszystkiego. Dodanie numeru Pesel 

Wiadomym jest, że aktualne przepisy prawa wymagają, aby w klauzuli wykonalności umieścić numer Pesel, NIP, czy KRS stron procesu. Trafiają się jednak żądania, aby uzupełnić wydany wyrok poprzez dodanie do jego treści numeru Pesel, NIP, czy też KRS. 

Właściwie, to nie budzi wątpliwości fakt, że przepisy prawa nie przewidują wymogu umieszczania w treści wyroku takich danych. 

Jest to dobry moment, aby podać treść art. 325. k.p.c. określającego elementy wyroku. Przepis ten stanowi, że:
"Sentencja wyroku powinna zawierać wymienienie sądu, sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron".

Oznacza to, że artykuł ten nie przewiduje konieczności zamieszczenia w sentencji wyroku takich danych, jak numer Pesel, NIP, czy KRS.

Wniosek o uzupełnienie wyroku

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 351. § 1. k.p.c. strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. W myśl § 2. wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. 

Z treści przywołanego przepisu wyraźnie zatem wynika, że można uzupełnić wyrok tylko wtedy gdy sąd: 
- nie orzekł o całości żądania,
- nie orzekł o natychmiastowej wykonalności
- nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Artykuł 351 k.p.c. odnosi się m.in. do sytuacji, gdy Sąd nie zamieścił dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Nie może zatem chodzić o numer PESEL, NIP, czy KRS. 

Zasadniczo brak jest również podstaw do tego by uznać, że istnieje jakaś luka prawna w przepisach, skoro aby prowadzić postępowanie egzekucyjne konieczne jest zaopatrzenie wyroku w klauzulę wykonalności. Czy aby na pewno ?

Kłopotliwy wyjątek od zasady 

Warto jednak odnotować ciekawy fakt. Zgodnie z art. 776. k.p.c. "podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej".

To ostatnie zastrzeżenie mieszczące się w wyrażeniu "chyba że ustawa stanowi inaczej" stwarza wyłom w koncepcji ustawodawcy, która legła u podstaw - wymienionej na początku - nowelizacji. Wiąże się to z tym, że ustawodawca faktycznie przewiduje sytuacje, w których nie ma potrzeby nadawania klauzuli wykonalności. 

Przykładem może być art. 999. § 1. k.p.c., który stanowi:
"Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio."

Wymienione w tym przepisie postanowienie jest tytułem, który umożliwia wprowadzenie nabywcy w posiadanie nieruchomości i to bez konieczności nadawania klauzuli wykonalności. Oznacza to, że w obiegu może się znaleźć tytuł bez danych PESEL. 

Czy taki był faktyczny zamysł ustawodawcy, tego nie wiem. 

Dodatkowa treść wyroku

Warto jednak zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych, aby już w wyroku zamieścić dodatkowe dane, które nie są nakazane przez przepisy prawa. 

Przykładem może być data wniesienia pozwu. O ile praktykuje się umieszczanie daty wniesienia pozwu w treści nakazu zapłaty, o tyle raczej nie spotyka się tego w wyrokach. Nie ma jednak przeszkód, aby taka data znalazła się również w wyroku. Może to bowiem mieć znaczenie dla komornika, który dzięki temu będzie wiedział czy klauzula nadana wyrokowi ma właściwe brzmienie, czy też nie. 

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby w wyroku albo innym tytule egzekucyjnym zamieścić również PESEL. Więcej, w odniesieniu do podanego wyżej postanowienia może i byłoby to nawet wskazane.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.