Rada Społeczna z uprawnieniami bez znaczenia.


Przewodniczący tzw. Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji powołał już Radę Społeczną. Najciekawsze jest jednak to, że wraz z powołaniem tej Rady poinformowano, że Rada Społeczna będzie ciałem o niespotykanych do tej pory dla takich ciał uprawnieniach. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska jest to, że przedmiotowa Rada ma nie tylko możliwość uczestniczenia we wszystkich rozprawach komisji, ale jednocześnie będzie miała uprawnienia do wydawania opinii do każdego projektu decyzji komisji weryfikacyjnej. Niestety, ale nie można zgodzić się z powyższym stwierdzeniem. Powołana Rada nie będzie miała żadnego znaczenia dla procesu decyzyjnego, co wprost wynika z treści ustawy. Dlaczego? 


Społeczna Rada

Jak już wcześniej o tym pisałem, Społeczna Rada jest wyłącznie organem opiniodawczo-doradczym Komisji. 

Członków tej Rady, w liczbie do 9 osób, powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z ustawą osoby te należy wyłonić spośród "członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszeń, których statutowym celem jest w szczególności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich"

Opinia Rady 

Faktem jest, że Komisja wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady. Jednakże diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Chodzi o to, że w ustawie nie napisano wprost, jaki charakter ma opinia tej Rady. Ograniczono się jedynie do odesłania ustawowego. Wskazano bowiem, że nie stosuje się art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Co wynika z tego artykułu. Otóż zgodnie z tym przepisem "jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ"

Wnioski

Można zatem wnioskować, że Komisja będzie mogła wydawać decyzje bez zasięgania opinii Rady. Oznacza to, że Społeczna Rada będzie mogła wydawać opinie, które nie muszą być brane pod uwagę. 

W takiej sytuacji zupełnie niezasadnym jest twierdzenie, że Rada Społeczna będzie ciałem o niespotykanych do tej pory uprawnieniach. Wręcz przeciwnie, będzie to podmiot, którego opinie – z uwagi na wyłączenie stosowania w tym względzie kodeksu postępowania administracyjnego – nie będą wiążące.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.