Przejdź do głównej zawartości

Rada Społeczna z uprawnieniami bez znaczenia.


Przewodniczący tzw. Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji powołał już Radę Społeczną. Najciekawsze jest jednak to, że wraz z powołaniem tej Rady poinformowano, że Rada Społeczna będzie ciałem o niespotykanych do tej pory dla takich ciał uprawnieniach. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska jest to, że przedmiotowa Rada ma nie tylko możliwość uczestniczenia we wszystkich rozprawach komisji, ale jednocześnie będzie miała uprawnienia do wydawania opinii do każdego projektu decyzji komisji weryfikacyjnej. Niestety, ale nie można zgodzić się z powyższym stwierdzeniem. Powołana Rada nie będzie miała żadnego znaczenia dla procesu decyzyjnego, co wprost wynika z treści ustawy. Dlaczego? 


Społeczna Rada

Jak już wcześniej o tym pisałem, Społeczna Rada jest wyłącznie organem opiniodawczo-doradczym Komisji. 

Członków tej Rady, w liczbie do 9 osób, powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z ustawą osoby te należy wyłonić spośród "członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszeń, których statutowym celem jest w szczególności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich"

Opinia Rady 

Faktem jest, że Komisja wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady. Jednakże diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Chodzi o to, że w ustawie nie napisano wprost, jaki charakter ma opinia tej Rady. Ograniczono się jedynie do odesłania ustawowego. Wskazano bowiem, że nie stosuje się art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Co wynika z tego artykułu. Otóż zgodnie z tym przepisem "jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ"

Wnioski

Można zatem wnioskować, że Komisja będzie mogła wydawać decyzje bez zasięgania opinii Rady. Oznacza to, że Społeczna Rada będzie mogła wydawać opinie, które nie muszą być brane pod uwagę. 

W takiej sytuacji zupełnie niezasadnym jest twierdzenie, że Rada Społeczna będzie ciałem o niespotykanych do tej pory uprawnieniach. Wręcz przeciwnie, będzie to podmiot, którego opinie – z uwagi na wyłączenie stosowania w tym względzie kodeksu postępowania administracyjnego – nie będą wiążące.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.