Uchwała Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21.07.2017 roku

"Kolegium Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jednogłośnie popiera uchwały podjęte przez Krajową Radę Sądownictwa w dniu 18 lipca 2017 r., Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 18 lipca 2017 r. oraz Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w dniu 19 lipca 2017 r. w przedmiocie wniosków do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa veta w stosunku do ustaw nowelizujących ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2017 r. oraz przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 2017 r. i podjęcie w tym zakresie rzeczywistych konsultacji społecznych."


"Jednocześnie popieramy stanowisko postulujące skorzystanie przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prawa veta w stosunku do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Proponowane zmiany, tak ze względu na ich treść, jak i sposób uchwalania, jawią się jako niekonstytucyjne naruszając w sposób oczywisty wynikający z treści art. 10 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej trójpodział władzy i faktycznie godząc w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską.

Protestujemy przeciwko wykorzystywaniu jako pretekstu do wprowadzanych zmian kilku zaledwie przypadków, potępionych w większości przez środowisko sędziowskie, negatywnych zachowań sędziów, wynikających zresztą nieraz z ich wieku i stanu zdrowia.

Nie negując potrzeby reform wymiaru sprawiedliwości wskazujemy jednocześnie, że żadna z wprowadzanych zmian nie służy w rzeczywistości usprawnieniu pracy sądów i nie rozwiązuje żadnego problemu wpływającego na długotrwałość postępowań sądowych, a faktycznie zmierza jedynie do pełnego podporządkowania sądownictwa władzy ustawodawczej i wykonawczej co nie ma nic wspólnego z przewidzianym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej trójpodziałem władz i ich równowagą.

Doceniamy również troskę o niezależność sądów oraz niezawisłość sędziowską licznych środowisk, w tym adwokatów, radców prawnych oraz akademickich."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Blog działa na zasadzie non-profit. Komentarze nie mogą zawierać kryptoreklamy, w tym linków odsyłających do stron internetowych, czy też podmiotów proponujących jakiekolwiek usługi, czy też sprzedaż jakichkolwiek towarów. Z uwagi na częste ignorowanie powyższego zakazu, ewentualne umieszczenie zakazanych treści wiąże się z jednoczesną zgodą na ponoszenie opłaty w kwocie 99 zł za każdy dzień istnienia takich treści w komentarzach.