Przejdź do głównej zawartości

Treść oświadczenia majątkowego sędziów – kłopotliwa sprzeczność.


Analizując poszczególne przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych sędziów można zauważyć, że ustawodawca nieco zmodyfikował oświadczenie majątkowe, które ma obowiązek złożyć sędzia. Problem polega jednak na tym, że nie zostały zmienione przepisy określające wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym. Chodzi mianowicie o pouczenie o odpowiedzialności za podanie nieprawdy, które zostało inaczej określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, niż to widniejące na wzorze formularza oświadczenia majątkowego, które zwykle wypełniają sędziowie. 


Klauzula w treści formularza

Należy zauważyć, że to ustawa o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. w artykule 11 przewiduje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym m.in. sędziów. 

Na podstawie tej delegacji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w swym rozporządzeniu o działalności gospodarczej i o stanie majątkowym z dnia 4 lipca 2011 r. faktycznie określił wzór takiego formularza o stanie majątkowym, który to wzór znalazł się w załączniku nr 3. 

Na końcu tego wzoru, określonego w przywołanym załączniku, znajduje się następujące pouczenie:

„Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.”

W tym miejscu warto zauważyć, że nie ma odrębnego wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym dla sędziów. Nadto, Prezydent nie określił nowego wzoru formularza i to pomimo tego, że doszło do zmiany w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Klauzula w USP

Z dniem 6 stycznia 2017 roku artykuł 87 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ma dodatkowo § 9, z którego wynika, że oświadczenie majątkowe, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zaś składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. 

W przedmiotowym paragrafie wskazano również, że „klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Tym samym, sędziowie powinni podpisać się pod klauzulą o innej treści, niż ta wynikająca ze wzoru formularza oświadczenia majątkowego. Nie powinno budzić wątpliwości, że przywołane wyżej zastrzeżenie powinno się znaleźć w wypełnianym przez sędziego oświadczeniu majątkowym. Pojawia się jednak pytanie, czy ta klauzula zastępuje tę określoną we wzorze formularza, tym bardziej, że nie są one identyczne. 

Pierwsza klauzula dotyczy pouczenia o tym, że grozi kara pozbawienia wolności. Z kolei klauzula, o której mowa w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych sugeruje, że chodzi o jakąkolwiek odpowiedzialnością za złożenie fałszywego oświadczenia. Poza tym, w tym drugim przypadku wspomniana klauzula zastępuje jedynie pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Natomiast sędziowie składający takie oświadczenie nie są pouczani przez żaden organ. 

Propozycja rozwiązania

Co zatem zrobić? Choć różnice w przywołanych pouczeniach nie są znaczne, to myślę, że najbezpieczniej byłoby do obecnego wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym, po prostu dopisać klauzulę z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Tak trochę na zasadzie, lepiej więcej, niż mniej. Po co później uzupełniać oświadczenie. Być może w przyszłym roku ta nieścisłość zostanie usunięta poprzez wydanie przez Prezydenta nowego wzoru formularza.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie.

Okazuje się, że wciąż aktualne jest pytanie, w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Dostrzegłem również pytanie czy osoba wezwana w charakterze świadka może po prostu nie przyjść na rozprawę, skoro - jak sama twierdzi - niczego w danej sprawie nie ma do powiedzenia. Zanim wyjaśnię tę wątpliwość, najpierw zaprezentuję wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie wraz z komentarzem.

Wzór wniosku o odwołanie (zmianę) terminu rozprawy.

Myślę, że o wiele łatwiej jest usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie, niż przekonać sąd do zmiany wyznaczonego już terminu rozprawy. Nie można oczywiście założyć, że wniosek o zmianę terminu rozprawy zostanie zignorowany. Z tego choćby powodu zaprezentuję wzór takiego wniosku (z "kontrowersyjnym" komentarzem), który - przynajmniej teoretycznie - mógłby być uwzględniony.

Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Chociaż istnieje obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu celem złożenia zeznań i to nawet wtedy, gdy chodzi o sąd oddalony o setki kilometrów od miejsca zamieszkania świadka, to jednak zdarza się, że takie stawiennictwo jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji można zawnioskować o przesłuchanie w sądzie najbliższym miejscu zamieszkania świadka. Poniżej prezentuję przykładowy wniosek kierowany do sądu.